חזרה למבצעים
יום ראשון, 15 ליולי 2018
תקנון מבצע אחריות מכונות כביסה

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה ראש השנה 2018

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן:

 1. מהות המבצע

 

 1. כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מכונת כביסה מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 149 ₪ בלבד. זאת בנוסף לשנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
 2. כמות מוצרים מינימלית שהוקצתה למבצע : 500 יחידות.

 

 1. הגדרות

 

 1. "החברה"- "סמליין" בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה
 2. "המוצר" – מכונת כביסה סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.
 3. "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 15.07.18 ועד ליום  15.09.18 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 4. "משתתף" ו/או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 5. "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"- כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה  www.samline.co.il
 6. "ההטבה"-

3.6.1 הטבת אחריות- הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר כמפורט בסעיף 5.3 להלן.

3.6.2 הטבת האחריות תינתן על ידי חברת השירות של "החברה" – אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן אלקטרוניקס)

 1.  "אחריות נוספת מוגבלת" -         
  1. חוזה השירות יהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיה כפוף לתנאים כדלקמן.
  2. שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך 4 שנים מתום שנת האחריות הראשונה, לרבות כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.
  3. החברה מתחייבת:
 1. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
 2. לתקן את המוצר תוך שבעה ימים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 3. שירותי האחריות המוגבלת יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 4. לבדוק תקינות המוצר - לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
 5. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
  1. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 1. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע, חלודה, דהיית צבע, שינוי/אובדן גוון צבע או שנגרם על ידי כוח עליון.
 2. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
 3. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 4. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
 5. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות  אחריות מטעמה.
 6. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 7. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.
  1. במקרה בו תואם מועד ביקור טכנאי במעונו של הלקוח, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, ואם הטכנאי מאחר, החברה או מי מטעמה יודיעו על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול “חוק הטכנאים” (סע’ 18א(ג) לחוק הגנת הצרכן.
 1. פרשנות

 

 1.  תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 2.  בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. תנאי המבצע


הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

 1.  רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע.
 2. באחריות הלקוח לוודא קבלת הטבת האחריות מול שרות "אלקטרוניקס".
 3.  מובהר בזה כי הזכאות לקבלת הטבת האחריות מותנית בהתקנת מכונת הכביסה בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס"  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
 4. לתיאום התקנת מ. הכביסה יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון *5000000 או 08-9567500 או באתר האינטרנט, בכתובת: https://www.electronics-pro.co.il .
 5. האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב.
 6.  המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 7.  המשתתף במבצע רכש את מכונת הכביסה שבמבצע מהדגמים שבמבצע ומחנות מורשה מטעם "החברה"
 8. משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבות !
 9. ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  1. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  2. החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
  3. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  4. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. הדגמים שבמבצע

להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע :

 

דגם

WW80M644OBM

WW80M645OPM

WW90M761NOA

WW9SJ5345DW

WW70K5213YW

WW80K5410UW

WW90K5410UW

WW6SJ3280LW

WD17H7300KP

WW7SJ4260GS

WW8SJ4260GS

WW6SJ4063LW

WW6SJ4263LW

WW8SJ4260KW

WW7SJ4263KW

WW6SJ3283LW

WW7SJ3283KW

WW8SJ3283KW

WW7SJ4260GW

WW8SJ4263IW

 

 

 

 1. שונות
  1.  לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
  2.  המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  3.  חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
  4. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  5. אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  6.  חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
  7. אין כפל מבצעים והטבות.
  8. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

תקנון מבצע אחריות מקררים

שנת אחריות מלאה + 4 שנות אחריות מוגבלת בתשלום של 149 ש"ח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מכונות כביסה שואבי אבק

קנה מכונת כביסה סמסונג הוסף 199 ש"ח וקבל שואב אבק ANTI TANGLE

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואבי אבק רובוטים

קונים שואב אבק רובוטי שבמבצע ומקבלים שואב אבק ANTI TANGLE במתנה!

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע WAM מתנה

קונים טלוויזיית SAMSUNG בגודל "75 ומעלה מהדגמים שבמבצע ומקבלים WAM מתנה!

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע התקנת מסכים

מבצע התקנת מסכים חינם בקניית מסך מדגם K ומעלה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מזגנים 3 שנות אחריות

ברכישת מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.