חזרה למבצעים
יום שני, 06 לאפריל 2020
תקנון מבצע אחריות מכונות כביסה סמסונג

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה- פסח 2020

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן :

 1. מהות המבצע
  1. כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מכונת כביסה מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 199 ₪ בלבד. זאת החל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
  2. כמות מוצרים מינימלית שהוקצתה למבצע : 500 יחידות.

 

 1. הגדרות

 

 1. "החברה"  -  סמליין בע"מ ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 2. "המוצר" – מכונת כביסה סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 3. "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 01.03.2020 ועד ליום  30.04.2020 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 4. "משתתף" ו\או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 5. "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"  - כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.samline.co.il
 6. "ההטבה" - הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר כמפורט בסעיף 6.2 להלן.
 7. ההטבה תינתן על ידי חברת אלקטרוניקס.
 8. הזכאות להטבה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
   
 1. תנאי שרותי האחזקה:
  1. "שרותי האחזקה"  כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: "שירותי האחזקה"):
  2. "שרותי האחזקה" יינתנו ע"י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.
  3. שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:
   1. שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך ארבע שנים מתום שנת האחריות הראשונה.
   2. שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.
  4. אלקטרוניקס מתחייבת:
   1. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך אלקטרוניקס רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון ו/או להחליף חלק או להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 1. התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 2. שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 3. לבדוק תקינות המוצר - לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
 4. זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור תודיע אלקטרוניקס על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
 5. הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
 6. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 1. שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:
  1. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה או שנגרם על ידי כוח עליון.
  2. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  3. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  4. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  5. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות  אחריות מטעמה.
  6. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  7. תקלות אינסטלציה.
  8. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 4.7  להלן.
  9. ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, קילופי צבע, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
 2. הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע"פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לחברה את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
  1. התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
  2. 5% מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
  3. מובהר כי בעסקת מכר מרחוק יהיו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם."
 3. בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות.  אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.
 1. פרשנות
  1. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  2. בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 1. תנאי המבצע          
  הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :
  1.  רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול שרות "אלקטרוניקס".
  2.  מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בהתקנת מכונת הכביסה בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס"  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
  3. לתיאום התקנת מכונת הכביסה יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון 5000000* או 08-9567500 או באתר האינטרנט בכתובת: https://www.electronics-pro.co.il.
  4.  המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  5.  המשתתף במבצע רכש את מכונת הכביסה שבמבצע מהדגמים שבמבצע ומחנות מורשה של החרה.
  6. משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה!

 

 1.  ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

 

 1. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת מוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו
 2. החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
 3. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
 4. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 1.  הדגמים שבמבצע
   

     

WW70K5213YW

WD17H7300KP

WW80K4430YW

WD90K6B10OW

WW80K5410UW

WW6SJ3280LW

WW80M644OBM

WW6SJ3283LW

WW80M645OPM

WW6SJ4063LW

WW90K4430YW

WW80J4000KW

WW90K5410UW

WW70J4003KW

WW90M761NOA

WW7SJ4260GS

 

WW7SJ4260GW

 

WW7SJ4263KW

 

WW7SJ5545FW

 

WW8SJ4260GS

 

WW8SJ4260KW

 

WW8SJ4263IW

 

WW8SJ5545FW

 

WW9SJ5345DW

 

WW70K4430YW

 

 

 

 

 

 

 1. שונות
  1. לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
  2. המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  3.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
  4. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  5. אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
  7.   אין כפל מבצעים והטבות.
  8. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

 

תקנון תנאי רכישה מזגנים

ברכישת מזגן מהדגמים המצויינים, קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון תנאי רכישה התקנת מסכים

תקנון תנאי רכישה התקנת מסך בבית לקוח ואחריות מורחבת

להמשך קריאת הכתבה

תקנון תנאי רכישה מכונות כביסה

זכות להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה לשנתיים  מעבר לשנת האחריות הראשונה עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") בתוספת של 199 ₪ ובהתאם להיקף שרותי האחזקה    

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה מייבשי כביסה סמסונג

תנאי רכישה למייבשי כביסה סמסונג

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה מיקרוגלים סמסונג

תנאי רכישה

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה מקררי סמסונג

תנאי רכישה למקררים תוצרת סמסונג.

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה שואבי אבק סמסונג

תנאי רכישה שואבי אבק סמסונג

להמשך קריאת הכתבה

תקנון הובלה מהירה

כל הרוכש ממוצרי סמליין יהיה זכאי להטבת "הובלה מהירה"

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע NEXT TV

קונים טלוויזיית סמסונג שבמבצע ונהנים מ- NEXT TV חודש ראשון מתנה ומהחודש השני רק 69 ש"ח!

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע אחריות מקררים

5 שנות אחריות למקררי סמסונג בתשלום של 199/299 ש"ח (בהתאם לדגם)

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.