חזרה למבצעים
יום ראשון, 24 למרץ 2019
תקנון מבצע מזגנים 3 שנות אחריות

תקנון מבצע מזגנים 3 שנות אחריות

1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע. למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפון לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן.

2. מהות המבצע

2.1 כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מזגן מהדגם המשתתף במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי לשנתיים שירות נוספות – מוגבלות - מעבר לשנת האחריות הראשונה, בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, ללא חיוב

2.2 כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 500 יחידות.

3. הגדרות

3.1 "החברה" - "סמליין" בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה

3.2 "המוצר" – מזגן מהמותג " Samsung" מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.

3.3 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 1.11.2016 ועד ליום  31.05.19 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.

3.4 "משתתף" ו/או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.

3.5 "סוחר" ו/או "מפיץ מורשה" ו/או  "סוחר מורשה"  - כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה.

3.6 "ההטבה" הזכות לקבלת שנתיים שירות נוספות (מעבר לשנת האחריות הראשונה), ללא תשלום, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה, שתינתנה ע"י חברת השירות של החברה אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס").

הטבה זאת ניתנת למימוש באחת משתי דרכים:

3.6.1 לאחר רכישת המוצר הלקוח יתקשר לאלקטרוניקס, ישלח לאלקטרוניקס את מסמכי הרכישה, קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח. במקרה כאמור פרטי הלקוח ירשמו אצל אלקטרוניקס ותשלח לו תעודת אחזקה.

3.6.2 לקוח שיפנה לקבלת שירות בהתאם להטבה, בתום שנת האחריות הראשונה, יידרש להציג מסמכי רכישה כמפורט בסעיף 3.6.1 כתנאי לקבלת ההטבה.

3.7 "שנתיים שירות נוספות "-

3.7.1 שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנתיים מתום שנת האחריות הראשונה, לרבות כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.

3.7.2 החברה, באמצעות אלקטרוניקס, מתחייבת:

א. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.

ב. לתקן את המוצר תוך ארבעה ימים מיום שנדרשה לעשות זאת אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות.

ג. בכל מקרה אחר - תוך שבעה ימים. לעניין סעיפים ב-ג ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.

ד. שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.

ה. לבדוק תקינות המוצר - לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.

ו. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

3.7.3  שירותי האחזקה לא יחולו במקרים הבאים:

א. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע, או שנגרם על ידי כוח עליון.

ב. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.

ג. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.

ד. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.

ה. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.

ו. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.

ז. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

3.7.4 שירות האחזקה כולל חלקי חילוף אך לא כולל:

א. חלקי פח, פלסטיק, חלקי גומי, חלקי זכוכית, מילוי גז, נורות תאורה ו/או כל חלק שאינו נוגע לפעילותו התקינה של המוצר.

ב. תקלות אינסטלציה.

3.7.5  מובהר בזאת כי אחריות החברה ו/או אלקטרוניקס מוגבלת כאמור להלן:

א. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה להפסדים ו/או נזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המוצר או עקב הקלקול שנגרם בו.

ב. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה לנזקים אשר עלולים להיגרם בבית הלקוח, בעת הוצאת המוצר ממקומו לשם תיקונו, כגון אך לא רק: נזקים לקירות, חלונות, טיח, טפטים, צבע, זכוכית, גבס וכיו"ב.

ג. שירותי האחזקה ייתנן אך ורק למוצר אשר הותקן במקום המאפשר גישה בטוחה. במידה ויקום צורך בציוד נוסף (כגון: מנוף, פיגומים, במת הרמה וכיו"ב), ביצוע השירות יותנה בביצוע התשלום הכרוך בהזמנת הציוד הנוסף והשימוש בו ע"י הלקוח.

3.7.6 במקרה בו תואם מועד ביקור טכנאי במעונו של הלקוח, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, ואם הטכנאי מאחר, החברה או מי מטעמה יודיעו על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול “חוק הטכנאים” סע’ 18א(ג) לחוק הגנת הצרכן.

4.  פרשנות

4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.

4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5. תנאי המבצע           
הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

5.1 רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע.

5.2 מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.

5.3  המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.

5.4. המשתתף במבצע רכש את המוצר שבמבצע מהדגמים שבמבצע וממפיץ מורשה של חברת "סמליין".

 רשימת הסוחרים המורשים מצויה באתר האינטרנט של החברה.

5.5 משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !

5.6 בעסקת מכר מרחוק רשאי המשתתף לבטל בכתב את העסקה – בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.6 לעיל, ניתן להחזיר מוצר שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם ,בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

5.7.1 המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .

5.7.2  ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .

6. הדגמים שבמבצע
 

להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע :

ECOGREEN14INV

Ecoblue 12

S-Inverter 14 INV

ECOGREEN17INV

Ecoblue 15

S-Inverter 17 INV

ECOGREEN22INV

Ecoblue 21

S-Inverter 22 INV

ECOGREEN30INV

Ecoblue 28

S-Inverter 30 INV

ECOGREEN36INV

Ecowave 12

S-Inverter 36 INV

ECOLINE12

Ecowave 15

 

ECOLINE15

Ecowave 21

 

ECOLINE21

Ecowave 28

 

ECOLINE28

 

 

ECOLINE35

 

 

 

7. שונות

7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !

 7.2 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

7.3 חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.

7.4 חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים  במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.

7.5  אין כפל מבצעים והטבות.

תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של חברת סמליין בתקופת המבצע בכתובת www.samiline.co.i

 

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מקירוגל הדרכה בבית לקוח

מיקרוגל- הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2019

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע התקנת מסכים

מבצע התקנת מסכים חינם בקניית מסך מדגם K ומעלה

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.