חזרה למבצעים
יום שני, 03 ליולי 2017
תקנון מבצע שמיכת השלום סמסונג

1
תקנון הגרלת שמיכת פוך פיקה
מתפרסם בזאת תקנון מבצע הגרלה אשר עורכת חברת סמ-ליין בע"מ.
1 . הגדרות
1.1 "עורכת ההגרלה"- חברת סמ-ליין בע"מ ח.פ.
512574062 מרחוב גרניט 12 פתח-
תקווה.
1.2 "הפרס"- שמיכה אחת המשולבת מפוך/ומפיקה במידות של :
2.00 * 2.20
מטר. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה ו/או להמרה בכל
דרך שהיא. כמות של 150 יחידות סה"כ.
1.3 "ההגרלה" או
ה"מבצע" -
הגרלת הפרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להודעה
בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי
חוק העונשין, תשל"ז - 1977 )להלן: "ההיתר הכללי"( ואשר
תקנון זה הוא תקנונה ובהתאם להוראות תקנון זה.
1.4 "שם המבצע" "שמיכת השלום".
1.5 "המפקח"- משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג מרחוב עמינדב
3 ת"א.
1.8 "תקופת המבצע"- החל מתאריך
3.7.17 ועד לתאריך 17.7.17 כולל.
1.9 "מקום ומועד עריכת
ההגרלה"-
ההגרלה תיערך ביום 31.7.17 בשעה 13:00 במשרדי הנהלת
עורכת ההגרלה ברחוב גרניט 12 בפתח תקוה.
1.10 "מועד פרסום
תוצאות ההגרלה"-
בסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה יפורסמו שמות הזוכים
באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה. כמו כן אל הזוכים תשלח
הודעה על זכייתם בתיבת ההודעות בפייסבוק במהלך 7 ימי
עסקים שלאחר מועד ההגרלה.
2 . פרשנות
2
2.1 המבוא לתקנון, ההגדרות שבו ונספחיו מהווים חלק בלתי מפרד ממנו.
2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או
רבים.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון המבצע לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע או ההגרלה, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברשתות החברתיות ו/או
בעיתונות המשודרת ו/או באתר המבצע, ולמעט הודעה מטעם עורכת ההגרלה בדבר שינוי
תקנון המבצע , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3 . רישום להגרלה, השתתפות בהגרלה והנהלים להשתתפות בהגרלה
על המעוניין להשתתף ו/או המשתתף בהגרלה, לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:
3.1 מי שמלאו לו 18 שנים.
3.2 מי שישתתף בפעילות הפייסבוק של עורכת ההגרלה וירשום )יתייג( בגוף הפרסום )הפוסט(
אשר תפרסם עורכת ההגרלה בפייסבוק, 2 משתמשים )יוזרים( שונים בפייסבוק: 1 לשמיכת
פוך ואחד לשמיכת פיקה.
3.3 תנאי לזכייה בהגרלה הינו כי המשתתף עמד בכל תנאי הזכאות להשתתף בהגרלה כמפורט
לעיל וכי המשתתף מילא את מלוא הפרטים, ועמד בהוראות תקנון זה.
4 . שיטת ההגרלה
4.1 במסגרת ההגרלה כל משתתפי ההגרלה אשר עמדו בכל התנאים כמפורט בתקנון זה ובסעיף
3 לעיל בפרט, יוכנסו למאגר המשתתפים לקובץ אקסל. לכל משתתף יוצמד מספר. פונקציית
" RAND BETWEEN " תבחר רנדומלית מספרים וכל מספר שלישי אשר יצא יהיה המספר
הזוכה. )להלן: "שיטת ההעלאה בגורל"(. לאחר שיוגרלו המספרים הזוכים, יערך באותו
האופן הגרלה של 10 מספרים נוספים אשר ישמשו לפי סדר הגרלתם כ"רשימת הרזרבה"
)להלן: "רשימת הרזרבה"(.
4.2 ההגרלה תיערך בהתאם להיתר הכללי.
3
4.3 בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי
בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשש כי נפל פגם ו/או חסר ו/או מכל סיבה אחרת
בקשר עם תרמית ו/או חוסר בהירות ו/או מכל סיבה רלוונטית אחרת.
4.4 עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לדחות ו/או להקדים כל
תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל
מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו ולמשתתף לא תהא כל
טענה עקב כך, ובלבד שמשתתף שפעל תוך הסתמכות על מועד שפורסם לא יפגע עקב כך.
4.5 ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם,
מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
5 . איתור הזוכה והענקת הפרס
5.1 לאחר הגרלת המשתתף הזוכה כמתואר לעיל, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה תוך 7
)שבעה( ימי עסקים, בהתאם לנתונים המצויים בידי עורכת ההגרלה, לשם מתן הודעה בדבר
זכייתו בהגרלה. עורכת ההגרלה תפרסם את שם הזוכה פעמיים באתר האינטרנט שלה.
5.2 זוכה שהמפקח החליט על ביטול זכייתו מהטעמים המפורטים לעיל, לא יהא זכאי לקבל את
הפרס, זכייתו תבוטל ויוכרז מועמד מרשימת ה"רזרבה" בהתאם לסדר העלאתם בגורל.
עורכת ההגרלה במקרה זה תפעל לאיתורו כמתואר לעיל וחוזר חלילה.
5.3 עורך ההגרלה ישלח הודעה על הזכייה בדואר רשום למענו של הזוכה. עורך ההגרלה ימסור
לזוכה הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה בלבד.
5.4 עורך ההגרלה יאפשר לזוכה לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים מיום פרסום
תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום,
בדבר זכייתו, לפי המאוחר מבניהם. זוכה אשר לא הגיע לאסוף את הפרס במועד המפורט
לעיל, תהא זכייתו מבוטלת ולא תהא לו כל טענה כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.
5.5 עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה להתייצב במשרדי עורכת
ההגרלה, להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף
כנספח "א" לתקנון זה.
4
6 . מפקח
6.1 החברה תהיה אחראית לטיפול בפניות המשתתפים. משתתף שיבקש לפנות בעניין ההגרלה
יבצע זאת בכתב בלבד לכתובת מייל info@miniline.com בנוסף, המפקח יכריע בכל
מקרה של אי הבנה, אי-ודאות או בעיה, לרבות בפרשנות התקנון וכן המפקח יכריע בכל
מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
6.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית, חלוטה ומחייבת לכל דבר ועניין.
המשתתף מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
7 . כללי
7.1 בהשתתפותו במבצע, המשתתף ו/או המעוניין להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי קרא
בעיון את תקנון זה וכי הוא מסכים ומקבל עליו את כל הוראותיו. באם המשתתף ו/או
המעוניין להשתתף לא קרא את התקנון, הוא מצהיר, מסכים ומאשר כי תקנון זה יחול עליו
ויחייבו לכל דבר ועניין.
7.2 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר בזאת כי ידוע לו כי דבר
ההשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או
מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברשתות החברתיות, בטלוויזיה, בעיתונות,
באתר האינטרנט וכדומה, על פי כל דין. בהשתתפותו במבצע מביע המעוניין להשתתף ו/או
המשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים
והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי
כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום
כאמור. על אף האמור לעיל, הסכמת המשתתף לפרסום כמפורט לעיל, לא תהווה תנאי
לבירור הזכייה ו/או לקבלת הפרס.
7.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, מההיתר הכללי ומהוראות כל דין, המפקח יהא רשאי לבטל
את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע תרמית ו/או עבירה ו/או תוך ביצוע פעולה בניגוד
להוראות הדין, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח. במקרה זה, המפקח יהא
רשאי לדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה ניתן.
7.4 המעוניין להשתתף ו/או המשתתף, מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת
ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין
ו/או בעקיפין לתקנון זה ו/או למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו ו/או לאיכותו ו/או לטיבו של
הפרס ו/או להוראות השימוש בפרס ו/או לגבי כל נזק ו/או בעיה ו/או שיבוש ו/או פגם אחר
5
שנגרם להם או לרכושם, ככל שנגרם, במסגרת מבצע זה ובמסגרת קבלת ו/או השימוש
בפרס.
7.5 למעוניינים להשתתף, למשתתפים, לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות
כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או
טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
7.6 המעוניין להשתתף ו/או המשתתף מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת, כי כל בעיה ו/או עיכוב
ו/או תקלה אחרת, אשר מקורם בכח עליון, לרבות מצב מלחמה, שביתה, שיבושים
במערכות התקשורת הטלפוניות ו/או הממוחשבות, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, וכי
ידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע, ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה,
עשויים להתרחש בעיות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או
של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי
למנוע מהמעוניין להשתתף ו/או מהמשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס ו/או לממשו ו/או
לקבלו המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם מכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כמפורט לעיל, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. ולא
יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
7.7 הזוכים מתחייבים לשלוח באופן מיידי את כתובתם לעורכת ההגרלה בכדי שעורכת ההגרלה
תוכל לשלוח בדואר רשום את הודעת הזכיה. מובהר כי זוכה שלא יעביר את כתובתו לא
ניתן יהיה לממש את זכייתו.
7.8 עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.
7.9 עורכת ההגרלה תהיה רשאית להאריכו ו / או לערוך בו כל שינוי , לרבות מועד ההגרלה , בכל
עת , בכפוף להוראות הדין , בהודעה שתפורסם בגוף הפרסום )הפוסט( המקדם את המבצע.
7.10 המבצע כפוף להיתר הכללי ולתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברחוב גרניט
12 בפתח תקוה, וכן במשרדי המפקח, מרחוב עמינדב 3 ת"א, וכן באתר האינטרנט של
עורכת ההגרלה.
6
נספח א' -הצהרת הזוכה בהגרלה
1 . אני הח"מ, _______ ת.ז. ,__________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי
את הפרס, שמיכת פוך-פיקה במסגרת מבצע ההגרלה שערכה חברת סמליין
)להלן בהתאמה: "הפרס" ,"ההגרלה" ו"החברה"(.
2 . הנני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה
כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או יצרן הפרס ו/או המפקחת על
ההגרלה, משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג להלן: "המפקחת"( ו/או מי מטעמם,
בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.
3 . הנני מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה
ו/או המפקחת ו/או מי מטעמן בכל הקשור לטיב ו/או איכות הפרס ו/או כל
רכיב שבו.
4 . הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
אינני עורך ההגרלה ו/או עוזר לעורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מנהל ו/או
שותף ו/או עובד ו/או בן משפחה של עורך ההגרלה ו/או המפקח.
5 . הנני מאשר כי הצהרתי הנ"ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות
לעיין בתקנון ההגרלה.
ולראיה באתי על החתום:
שם: _____________ ת.ז:_____________

תקנון מבצע סמסונג קלאב בשיתוף עם פי אלף

מבצע מתנות למתקיני מזגני סמסונג

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע התקנת מסכים

מבצע התקנת מסכים חינם בקניית מסך מדגם K ומעלה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מזגנים 3 שנות אחריות

ברכישת מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.