תנאי רכישה הרחבת אחריות מקררי סמסונג

 

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק רכישת הרחבת אחריות היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן:

 1. מהות תנאי הרכישה

 

כל הרוכש מקרר החל ממועד 01.08.21 מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים נוספות עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 299 ₪ בלבד. זאת החל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.

 1. הגדרות

 

 • "החברה"- סמליין בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה
 • "המוצר" – מקרר סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 5 לתקנון.
 • "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהלקוח אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה"- כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה samline.co.il
 • "תנאי הרכישה" ו/או "רכישת האחריות"-
  • רכישת אחריות- הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה הניתנת כדין) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה ורכישת האחריות ניתנת למימוש בכפוף להוכחת רכישה החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.3 להלן.
  • רכישת האחריות תינתן על ידי חברת השירות של "החברה" – אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן אלקטרוניקס)
  • בחירת והחלפת צבע דלתות סדרת דגמי BESPOKE תנתן ללא תשלום נוסף במעמד הרכישה.
 • "אחריות נוספת מוגבלת" –
  • חוזה השירות יהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיה כפוף לתנאים כדלקמן.
  • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך 4 שנים מתום שנת האחריות הראשונה. האחריות היא לביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
  • החברה מתחייבת:
 • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
 • להיענות לקריאת הלקוח במקרה של הפסקת פעולת הקירור או בכל מקרה שבו עקב קלקול עובר זרם חשמלי לגוף המקרר, או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל הנוגע בהם- תוך יום מיום שנדרש לעשות זאת.
 • בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך שבעה ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
 • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
 • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 • האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
 • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
 • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
 • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
 • בכל מקרה של פגיעה במעטפת המקרר, חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע, שבר ו/או שימוש הנוגד את הוראות היצרן.
 • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.
 • ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, קילופי צבע, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.

 

 • הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע"פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לחברה את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
 • התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
 • מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
 • מובהר כי בעסקת מכר מרחוק יהיו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

 • בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות. אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.
 1. פרשנות

 

 • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר רכישת האחריות ו/או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 1. תנאי האחריות


הזכאות לרכישת האחריות בהתאם לתקנון זה מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

 • רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל. מובהר בזאת כי רכישת האחריות בהתאם לתנאי תקנון זה הינה בכפוף לכך כי הלקוח התקשר עם אלקטרוניקס לרכישת האחריות עד 45 ימים מיום רכישת המוצר. מובהר בזאת כי בתום 45 ימים מיום רכישת המוצר המחיר לרכישת האחריות מאלקטרוניקס יהא בהתאם למחירון אלקטרוניקס ולא בהתאם למפורט בתקנון זה.
 • באחריות הלקוח לוודא קבלת רכישת האחריות מול שרות "אלקטרוניקס".
 • מובהר בזה כי רכישת האחריות בהתאם לתקנון זה מותנית בהתקנת המקרר בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס"  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
 • לתיאום התקנת המקרר יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון *5000000 או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת electronics-pro.co.il
 • האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב.
 • רכישת האחריות נעשית על ידי מי שאינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 • רכישת האחריות נעשית על ידי מי שרכש את המקרר מהדגמים המפורטים להלן ומחנות מורשה מטעם "החברה".
 • לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את רכישת האחריות בהתאם לתנאי תקנון זה!
 • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת תנאי הרכישה האמורים ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.
  • החזרת המוצר שנרכש במסגרת תקנון זה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש.
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. הדגמים המשתתפים

 

הדגמים המשתתפים

RF50K5920S8
RF50K5920B1
RF60J9001SL
RF60J9001SG
RF62N9141SR
RF68N9091SL
RF80K9070SR
RF85R9044SR
RF86R9261SR
RF85K9002SR
RF230NCTAWW
RF230NCTASP
RF27T5001S9
RF27T5001SG
RB33T3104GR
RZ32T7405GR
RR39T7415GR
RF70T9113-BLUE
RF70T9113GR
RF70T9113-METAL
RF70T9113-PINK
RF70T9113WH
RF90T9013-BLUE
RF90T9013GR
RF90T9013-METAL
RF90T9013-PINK
RF90T9013WH

 

 1. שונות
  • לא ניתן להמיר או לשנות את רכישת האחריות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין רכישת האחריות!
  • אין בתקנון זה בכדי לגרוע מהאחריות הניתנת למדחס Digital Inverter למשך 9 שנים.
  • ההוראות תנאי הרכישה יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תתנאי הרכישה בכל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.
  • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

 1. תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובת samline.co.il.

 

 

 

חזור