תנאי רכישה מקררי סמסונג

אחריות מקררי סמסונג

 1. תנאי רכישה למקררים תוצרת סמסונג.
 2. הגדרות:
  • "החברה" – "סמליין" בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
  • "מוצר"/"מוצרים" – מקרר סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון.
  • "זכאות" – זכות להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה לשנת אחריות + תשע שנות אחריות נוספות על המדחס עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורט בסעיף 5.

 

 1. תנאי רכישה:
  • כל לקוח הרוכש מוצר יהיה זכאי לקבל "זכאות" כמפורט בסעיף 2.3 ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  • הזכאות תינתן, בהתאם לאמור לעיל לכל אדם שירכוש את המוצר, בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  • כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י סמליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים באתר samline.co.il.
  • הזכאות לא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
 2. תנאי קבלת הזכאות:
  • לקוח הרוכש מוצר, בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3.3 לעיל יהיה זכאי ל"זכאות"' כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
  • מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה).
  • תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס' 5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת https://www.electronics-pro.co.il.
  • אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 ותקנותיו.
  • החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר מדגם כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.

 

 1. תנאי שרותי האחזקה:

"שרותי האחזקה"  כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן:

 

"שרותי האחזקה" יינתנו ע"י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.

 

שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:

 • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנתיים מתום שנת האחריות הראשונה, למעט המדחס שלגביו התקופה תהיה תשע שנים.
 • שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
 • אלקטרוניקס מתחייבת:
  • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה. אלקטרוניקס רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון ו/או להחליף חלק או להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
  • בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
  • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
  • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
  • זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור נודיע על כך לצרכן ונתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
  • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
  • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
 • שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:
  • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
  • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
  • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 5.6 להלן.
  • ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
 • הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע"פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לחברה את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
  • התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
  • 5% מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
 • בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות. אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.

 

 • כללי:
  • תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו samline.co.il
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. מובהר בזאת כי האמות בתקנון זה מחייב כל עוד לא שונה ו/או בוטל.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל זכאות, כהגדרתה על פי הסכם זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
   • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

 • רשימת הדגמים

 

דגם
RB33T3104GR
RB52RS334SA
RF27T5001S9-SG
RF50K5920S8_B1
RF60J9001SL-SG
RF62N9141SR
RF68N9091SL
RF70T9113GR_WH
RF80K9070SR
RF85R9044SR
RF86R9261SR
RF90T9013GR_WH
RF230NCTASP_WW
RL4324RBASL-WW
RR39M71407F
RR39T7415GR
RT21M6211SR
RT28K5014WW
RT29K5452WW
RT31K5014WW_S9
RT37K5012S8
RT37K5012S8_WW
RT38K5454SL_WW
RT46K6000S8
RT46K6331SL_WW
RT50K6000S8
RT50K6331SL_WW
RT53K6000S8
RT53K6331SL_WW
RT58K7040SL-WW
RT62K7040SL_WW_BS
RZ24T5600GR
RZ32T7405GR

 

חזור