תנאי רכישה מסכי סמסונג

תנאי רכישה מסכי סמסונג

 1. תנאי רכישה להתקנת מסך תוצרת סמסונג בבית הלקוח והארכת אחריות ל3 שנים נוספות.
 2. הגדרות:
  • "החברה" – סמליין בע"מ ח.פ. 512574062 מרח' גרניט 12 פתח תקווה.
  • "מוצר"/"מוצרים" – מסכי טלוויזיה תוצרת סמסונג סדרה  M ומעלה
  • "זכאות"–
   1) התקנה צמודת קיר ללא תוספת תשלום לקונים מסך מגודל 49” ומעלה
   2) זכות להארכת שרותי האחזקה לשלוש שנים נוספות מעבר לשנת האחריות הראשונה,  עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") בתוספת של 199 ₪ ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורט בסעיף 5.
   3) התקנה צמודת קיר ללא תוספת תשלום למסכים מתחת לגודל "49 ובתנאי שרכשו את שרותי האחזקה כמפורט לעיל.

 

 1. תנאי הרכישה:
  • כל לקוח הרוכש מסך טלוויזיה מסדרה M מעלה (בלבד) יהיה זכאי לתנאי רכישה כמפורט בסעיף 2.3 ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  • כל לקוח הרוכש מוצר מגודל 49” ומעלה כהגדרתו לעיל יהיה זכאי לקבל התקנה חינם – התקנה שולחנית או התקנה עם מתקן צמוד קיר (לקוח שיבקש לבצע התקנה שולחנית לא יהיה זכאי לקבל מתקן צמוד קיר) ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  • כל לקוח הרוכש מסך טלוויזייה תוצרתסמסונג מסדרה M ומעלה (בלבד) כבהגדרת המוצר לעיל וגם את שירותי האחזקה, כהגדרתה לעיל, יהיה זכאי לקבל התקנה חינם – התקנה שולחנית או התקנה עם מתקן צמוד קיר (לקוח שיבקש לבצע התקנה שולחנית לא יהיה זכאי לקבל מתקן צמוד קיר).
  • כל אדם שירכוש את המוצר בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  • נקודות המכירה: כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י סמליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים  באתר samline.co.il
  • תנאי הרכישה אינם כוללים תצוגות, עודפים וסוג ב.
 2. תנאי קבלת זכאות ההתקנה
  • לקוח הרוכש מוצר בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3.4 לעיל יהיה זכאי ל"זכאות" כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
  • מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה).
  • תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס' 5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת https://www.electronics-pro.co.il. ההתקנה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים מיום הפניה.

 

 • אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 ותקנותיו.
 • החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
 • הזכאות הינה עבור התקנה שולחנית או צמודת קיר בלבד. התקנה במתקן אחר שיסופק על ידי חברת השירות או כל מתקן שיסופק על ידי הלקוח תהיה כרוכה בתשלום למתקין.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.

 

 1. תנאי שרותי האחזקה

"שרותי האחזקה"  כוללים את השרותים וההגבלות כמפורט להלן:

שרותי האחזקה שינתנו ע"י אלקטרוניקס במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:

 • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך 3שנים מתום שנת האחריות הראשונה.
 • שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
 • אלקטרוניקס מתחייבת:
  • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
  • בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
  • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
  • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
  • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
  • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 • שרותי האחזקה לא ינתנו במקרים הבאים:
  • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
  • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
  • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

 

 1. כללי:
  • תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו samline.co.il
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. מובהר בזאת כי האמות בתקנון זה מחייב כל עוד לא שונה ו/או בוטל.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל לזכאות כהגדרתה על פי הסכם זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
   • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
חזור