תקנון הטבה – הובלה ללא תוספת עלות למכונות כביסה סמסונג

 1. סמליין בע"מ מודיעה בזאת על מתן הטבת הובלה ללא תוספת עלות ללקוחותיה בהתאם לתקנון המפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 2. הגדרות:

"תקופת המבצע" – כהגדרתה בסעיף 3 להלן.

"ההטבה" – הובלה ללא תוספת עלות למכונות כביסה סמסונג מהדגמים המפורטים בסעיף 7- בייבוא חברת      סמליין בע"מ.

"החברה" – סמליין בע"מ ח.פ. 512574062 מרח' גרניט 12 פתח תקווה.

"מוצר" /"מוצרים" –מכונות כביסה סמסונג המיובאים על ידי "החברה" כמפורט בסעיף  7 להלן.

 1. תקופת המבצע:

המבצע יחל ביום 01.11.2021 ויהיה בתוקף עד ליום 30.11.2021 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

 1. מתכונת המבצע:
  • כל לקוח הרוכש מכונת כביסה כהגדרתה לעיל בתקופת המבצע יהיה זכאי לקבל הטבת הובלה ללא תוספת עלות ובכפוף לאמור בסעיף 8 להלן.
  • שווי הטבת ההובלה כ- 130 בהתאם לדגם המכונה, מחירי ההובלה יכולים להשתנות בין נקודות המכירה.
  • האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב.
 • למי מיועד המבצע:
  • כל אדם שירכוש את המוצר כהגדרתו לעיל בתקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, ו/או לקוח עסקי ו/או לקוח מוסדי.
  • אספקת המוצר וההטבה עד 45 יום מתום תקופת המבצע  – כאשר תאריך ההזמנה הוא בתוך תקופת המבצע.
 • נקודות המכירה:
  כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י סמליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים ואתרים מורשים ע"י סמליין בע"מ באתר samline.co.il
 • רשימת הדגמים:

 

רשימת הדגמים
WW7ST4540TE
WW8ST4540TE
WW9ST4540TE

 

 • תנאי המבצע:
  • לקוח הרוכש מוצר בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 6 לעיל יהיה זכאי להטבה כהגדרתה לעיל.
  • קבלת ההטבה תיעשה בכפוף לתנאים ולמגבלות כמפורט להלן:
   • הובלת המוצר לבית הלקוח תעשה על ידי "החברה" ובאמצעותה בלבד.

 

 • לקוח שיבצע הובלה באמצעות הסוחר המוכר את המוצר ולא על ידי החברה לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה.
 • על הלקוח המעוניין בקבלת "ההטבה" לדרוש מהעוסק המוכר לו את המוצר כי המוצר יסופק על ידי "החברה".
 • לקוח המעוניין לוותר על הובלת המוצר לא יהיה זכאי להחזר עבור שווי ההטבה.
 • הטבת ההובלה הינה בגין הובלה סטנדרטית ואינה כוללת תוספת קומות, פירוקי דלתות ומנוף, אשר עבורם יגבה תשלום נפרד כמפורט:
  • הובלה מעל קומה שלישית ללא מעלית תחויב בתוספת של 40 ₪ לכל קומה.
  • עבור הובלה ליישובי יהודה ושומרון, הערבה ואילת, תיגבה תוספת של 50 ₪.
  • "ההטבה" אינה כוללת שימוש במנוף או פירוק משקופים בדירה במידת הצורך
 • מלאי מינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע הינו 500 יחידות.
 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו.
 • מדיניות ביטול:
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה!
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 • פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • כללי:
  • לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה!
  • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
  • אין כפל מבצעים והטבות.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובת samline.co.il.
חזור