Art Store Promotion on Samsung’s TV the Frame

TC Art Store Promotion for TV the frame model 2022 updated (002)

 1. ניתנת בזה הטבה שמאפשרת ליהנות ממינוי ל-Art Store בחינם לתקופת ניסיון כמצוין מטה. ההטבה מוצעת ללקוחות בישראל ("משתתפים"), רוכשי טלוויזיות Samsung מדגמי :The Frame 2021

)QE43LS03AAUXSQ, QE50LS03AAUXSQ, QE55LS03AAUXSQ, QE65LS03AAUXSQ, QE75LS03AAUXSQ, QE85LS03AAUXSQ)

או מדגמי :The Frame 2020

(QE55LS03TAUXSQ, QE65LS03TAUXSQ, QE75LS03TAUXSQ)

שרכשו במהלך תקופת המבצע .

למשתתפים שרכשו במהלך תקופת המבצע טלוויזיות Samsung מדגמי The Frame 2021 או מדגמי The Frame 2020 -תינתן הטבה שמאפשרת למשתתפים ליהנות ממנוי לגלריית האומנות של Samsung  ללא תשלום לתקופת ניסיון בת שלושה (3) חודשים. רכישה של כל מכשיר מזכה בקוד הטבה אחד בלבד למנוי בודד בלבד.

 1. תנאים למימוש ההטבה
 • יש לממש את ההטבה במסגרת תקופת הניסיון כהגדרתה מטה. ניתן לממש את ההטבה עד ליום שבת ה- 31 לדצמבר 2022 (להלן: "תקופת הניסיון").
 • הפעלת אינטרנט ראשונית של טלוויזיות Samsung מדגמי The Frame 2021 או מדגמי The Frame 2020 במהלך תקופת הניסיון. מימוש ההטבה מותנה בקיום תשתית אינטרנט עבור הטלויזיה מהדגמים האמורים.
 • התחברות לחשבון סמסונג (Samsung Account).
 • בעת ההרשמה, משתתף יתבקש להזין אמצעי תשלום תקף, אשר לא יחויב עד לסיום תקופת הפעילות למעט אם יבחר אופציה של מנוי מורחב.
 • משתתף יכול לבטל את הטבת מנוי הניסיון ללא תשלום, בכל עת במהלך תקופת הפעילות.
 1. שלבי מימוש ההטבה
  • על מנת לממש את ההטבה וליהנות ממנוי חינמי לתקופת ניסיון, על המשתתף להשלים את הפעולות הבאות: הפעלת אינטרנט ראשונית בטלוויזיות Samsung מדגמי The Frame 2021 או מדגמי The Frame 2020 במהלך תקופת הניסיון.
  •  התחברות לחשבון סמסונג (Samsung Account).
  • הורדת אפליקציה- במסך הבית בטלוויזיות מהדגמים האמורים [Home] לבחור אפליקציות [[Apps ללחוץ על [Samsung Promotion] ועל כפתור [Open].
  • הורדת קוד ההטבה- על המשתתף להיכנס במכשיר לאפליקציית Samsung Promotion דרך מסך הבית במכשיר.
  • כניסה אל [Art Store]
  • לחיצה על הבאנר המתאים.
  • לחיצה על כפתור [Get it now].
  • על המשתתף להתחבר לחשבון הסמסונג שלו (Samsung account) ולאשר על מנת להוריד את הקופון.
  • לאחר שתושלם ההורדה, המשתתף יכול להוריד את הקופון ישירות או לשמור אותו לשימוש מאוחר יותר.
  • לאחר הורדת הקופון על המשתתף ללחוץ על [Sign Up Now] על מנת לקפוץ אל [Art Mode].
  • לאחר מכן על המשתתף לעבור לדף [Membership] וללחוץ על באנר [monthly plan banner]
  • בחירה [Payment Method] כדי להירשם למנוי.
  • בעת ההרשמה, משתתף יתבקש להזין אמצעי תשלום תקף, לא לצרכי חיוב
  • הקופון כבר מחובר לחשבון, יש ללחוץ על כפתור [Get it free].
 1. תנאים כללים
 • המשתתף מסכים ומאשר בזה כי ידוע לו כי סמסונג לא תישא באחריות לכל אובדן ו/או נזקים מכל סוג שהוא, שהמשתתף או כל משתמש מטעמו, עלול לסבול מהם, או אשר עלולים להיגרם למי מהמשתתפים מעצם השתתפותם בפעילות, והקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות או מכל סיבה אחרת.
 • סמסונג תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק או לשנות את ההטבה או לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה בכל עת לפני או במהלך תקופת הניסיון ו/או תקופת הפעילות.
 • על תקנון זה, לרבות על תוקפו, יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהטבה זו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

 

 

חזור