תקנון שואבים אלחוטיים סמסונג

לצפיה תקנון שואבי אבק SAMSUNG JET>>

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק קבלת שירותי האחזקה היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן :

 1. מהות תנאי הרכישה
  • כל הרוכש שואב אבק אלחוטי סמסונג החל ממועד 08.05.2022 מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות בלבד יהיה זכאי ל-30 יום ניסיון למוצר כהגדרתו להלן ולהתקשרות בחוזה שירות אחזקה ל-12 חודשים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ ח.פ 514806363 מרחוב צלע ההר 2 מודיעין (להלן: "אלקטרוניקס") ללא תוספת תשלום ובהתאם להיקף ותנאי שרותי האחזקה המפורטים בסעיף 4 להלן, אשר תחל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.

 

 1. הגדרות

 

 • "החברה" – סמליין בע"מ ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – שואב אבק אלחוטי סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 • "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 08.05.2022 ועד ליום 11.06.22 ו\או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 • "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר במועדים הקבועים בסעיף 3.3 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה" – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת SAMLINE.co.il
 • "תנאי הקבלה" ו/או "קבלת האחזקה"- הזכות להתקשרות בחוזה שירות אחזקה לשנה עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה הניתנת כדין) (להלן: "תקופת האחזקה "), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה וקבלת תקופת האחזקה ניתנת למימוש בכפוף להוכחת רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה.
 • "30 יום ניסיון" – הזכות להחזיר את המוצר עד 30 יום מיום הרכישה ולקבל את סכום הרכישה בחזרה.
 • שירותי האחזקה יינתנו על ידי חברת אלקטרוניקס.
 • הזכאות לקבלת האחזקה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
 1. תנאי שרותי האחזקה:
  • "שרותי האחזקה" יהיו בהתאם לתנאי האחזקה מטעם חברת אלקטרוניקס ויהיו כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: "שירותי האחזקה"):
  • "שרותי האחזקה" יינתנו ע"י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.
  • שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:
   • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר , אשר פרטיו רשומים בתעודת האחזקה מטעם אלקטרוניקס הינם למשך 12 חודשים, החל מתום שנת האחריות על פי דין (להלן: "תקופת האחזקה") וכאמור בתקנון זה.
   • אחריותה של אלקטרוניקס היא לבצע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, והיא גם בעד כל חלקי חילוף, בכפוף לסעיף ה, שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר, ככל ותידרש, לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
   • במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים , אלקטרוניקס תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.
   • התיקון יבוצע על ידי אלקטרוניקס במעונו של הלקוח או במעבדת השירות של אלקטרוניקס, והכל לפי שיקול דעתה של אלקטרוניקס. ככל ויידרש איסוף המוצר למעבדת השירות של אלקטרוניקס, עלות ההובלה אל המעבדה וחזרה, יהיו על חשבון אלקטרוניקס והכל בכפוף לסעיף ה לתקנון זה.

 

 • בתקופת האחזקה אלקטרוניקס מתחייבת :
 • לתקן כל קלקול במוצר ולהחליף כל חלק הטעון החלפה, בכפוף לסעיף ה להלן.
 • במקרה של תקלה במוצר, יודיע על כך הלקוח למוקד אלקטרוניקס. אלקטרוניקס תתאם עמו מועד לתיקון המוצר בתוך כארבעה עשר ימים. לעניין סעיף זה, ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג ושבתון לא יבואו במניין הימים.

 

ה. שירותי האחזקה אינם כוללים תיקון או החלפת חלקים במקרים הבאים :

 

 • תיקון או החלפת חלקי פלסטיק, זכוכית, פח וגומי.
 • שבר ו/או קרע כלשהו בחלקי המוצר.
 • תקלות באביזרים נלווים, מברשות ופילטרים (מסננים).
 • תיקון או החלפת סוללה.
 • חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
 • תקלה שנגרמה על-ידי שימוש הנוגד את הוראות הייצרן או שנגרמה על-ידי כח עליון.
 • תקלה אשר נבעה מנזק שנגרם ממכרסמים ו/או המצאות חרקים/זוחלים למיניהם במוצר.
 • המוצר מחובר/חובר לגנרטור או לרשת חשמל שאינה מוסדרת בהתאם לחוק.
 • תקלה אשר נגרמה כתוצאה מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
 • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
 • התקלה נגרמה עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של המחזיק במוצר למקום אחר.
 • התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה או אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ או מי מטעמן.
 • במוצר נעשה שימוש בעסק או למטרות מסחריות, משרדיות ו/או שהמוצר אינו בשימוש ביתי.

 

במקרים המופיעים לעיל אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה האם לתת ללקוח הצעת מחיר לתיקון.

 • הודיע הלקוח לאלקטרוניקס על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש, אלקטרוניקס תודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים , על המשך מתן השירות או ביטול האחזקה במידה ואין היא נותנת שירות באזור מגוריו החדש.
 • בכל מקרה של העברת הבעלות על המוצר, הלקוח יודיע לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות, לאדם אחר. אלקטרוניקס מתחייבת בהתאם לסעיף 4 להמשיך במתן אחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות אך שומרת את הזכות לדרוש מהבעלים החדש לבצע תיקון בתמורה של כל הנזקים שנגרמו/יגרמו למוצר עקב ההעברה.
 1. פרטי יצירת קשר עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ :

וואטס אפ : 058-4566550

אתר : www.electronics-pro.co.il

טלפון : 08-8567500

מייל : info@electronics-pro.co.il

כתובת : צלע ההר 2, מודיעין

 

 

תנאי המבצע

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

 • רכישת המוצר במסגרת ההטבה לא יאוחר מתום המבצע. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח.
 • המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 • המשתתף יהיה זכאי להחזיר את המוצר עד 30 יום מיום הרכישה ולקבל כספו חזרה, , שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים, ללא שברים ומבלי שנגרם נזק כלשהו לשואב ו/או לחלקיו ובפרט נזק תפעולי.
 • ההחזרה תתבצע על ידי הלקוח ובאחריות הלקוח רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
 • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תנאי הרכישה ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 • תנאי קבלת שירותי האחזקה
  הזכאות לקבלת שירותי האחזקה בהתאם לתקנון זה מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

  • רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל .
  • קבלת שירותי האחזקה נעשית על ידי מי ש אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  • קבלת שירותי האחזקה נעשית על ידי מי שרכש את שואב האבק  מהדגמים המפורטים להלן ומחנות מורשה של החברה.
  • לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את שירותי האחזקה בהתאם לתנאי תקנון זה.

 

 

 1. הדגמים המשתתפים

 

הדגמים המשתתפים
VS15A6032R5
VS20T7536T5
VS20R9046T3
 1. שונות
  • לא ניתן להמיר או לשנות את קבלת שירותי האחזקה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין קבלת האחזקה.
  • הוראות תנאי הרכישה יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הרכישה, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים, או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון בעל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.
  • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובת samline.co.il .

 

חזור