תקנון אחריות מסכי סמסונג

תנאי רכישה מסכי סמסונג

לצפיה בתקנון המלא של תנאי רכישה מסכי סמסונג

 1. תנאי רכישה להתקנת מסך טלוויזיה תוצרת סמסונג בבית הלקוח והצטרפות לשירותי אחזקה למשך 3 שנים מתום שנת האחריות על פי דין, בהתאם לתנאי האחזקה כמפורט בסעיף 5 ובתקנון זה.
 2. הגדרות:
  • "החברה" – סמליין בע"מ ח.פ. 512574062 מרח' גרניט 12 פתח תקווה.
  • "מוצר"/"מוצרים" –מסכי טלוויזיה תוצרת סמסונג
  • "זכאות"–
   1) התקנה עם מתקן קיר קבוע מסוג Profix ללא תוספת תשלום לקונים מסך טלוויזיה מסדרת Q או QN ו/או לקונים  מסך טלוויזיה מכל הסדרות, מגודל "70 ומעלה. מובהר כי ההתקנה ללא תוספת תשלום חלה רק על  מסכי הטלוויזיה המפורטים לעיל ורק בגין מתקן קבוע מסוג Profix. התקנה באמצעות מתקנים מסוגים שונים, כגון, זרוע מתכווננת/NO GAP/  SLIM FIT וכיוצ"ב תהא בתוספת תשלום בהתאם למחירון המתקין. המחיר עבור סוג ההתקנה משתנה בין המתקינים ובין סוגי המוצרים.
   2) זכות להצטרפות לשירותי אחזקה מתום שנת האחריות על פי דין, למשך שלוש שנים, בהתאם לתנאי האחזקה,  עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") בתוספת של 199 ₪ ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורט בסעיף 5 (להלן: """שרותי האחזקה").

3) עלות ההתקנה עם מתקן קבוע מסוג Profix  למסכים למעט סדרות Q / QN ו/או מסכים עד גודל "65 כולל תהיה 99 ₪.

4) מובהר בזאת כי מסכי QLED מהסדרות הבאות אינם ניתנים לתלייה על הקיר- The Serif, The Sero  וכל הרוכש מסכים אלו, אינו זכאי לאמור בסעיף קטן 1 לעיל.

 

 1. . תנאי הרכישה:
  • כל אדם שירכוש את המוצר בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי ובתנאי שלא רכש את המסכים המפורטים בסעיף 2.3 סעיף קטן 4.
  • נקודות המכירה: כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י סמליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים באתר samline.co.il
  • תנאי הרכישה אינם כוללים תצוגות, עודפים וסוג ב.
  • כל לקוח הרוכש מוצר מסדרת Q / QN ו/או מסך מגודל "70 ומעלה כהגדרתו לעיל יהיה זכאי לקבל התקנה שולחנית או התקנה עם מתקן קיר קבוע מסוג  Profix ללא עלות עבור ההתקנה (לקוח שיבקש לבצע התקנה שולחנית לא יהיה זכאי לקבל את המתקן הקבוע לקיר ) והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

 

 1. תנאי קבלת זכאות ההתקנה וההצטרפות לשירותי האחזקה
  • לקוח הרוכש מוצר בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3 לעיל יהיה זכאי ל"זכאות" כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
  • מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה).
  • תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס' 5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת electronics-pro.co.il או באמצעות יישומון "וואטס אפ" בטלפון          058-4566550.

 

 • אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 ותקנותיו.
 • החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
 • הזכאות הינה עבור התקנה שולחנית או קבועת קיר בלבד. התקנה במתקן אחר שיסופק על ידי אלקטרוניקס או כל מתקן שיסופק על ידי הלקוח ויאושר בהתאם לשיקול דעתם של חברת  אלקטרוניקס תהיה כרוכה בתשלום נוסף למתקין.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.
 • מובהר כי ככל ולא תתאפשר התקנה על הקיר מסיבות מקצועיות ו/או טכניות ו/או תקלות בקיר ו/או בעובי הקיר ו/או בכל דבר הקשור לקיר יהא המתקין רשאי לסרב לבצע את ההתקנה על הקיר, התקנת מסך הטלוויזיה על גבי הקיר תיעשה בהתאם לשיקול דעתה של אלקטרוניקס ולהחלטה המקצועית של הטכנאי מטעמה.

 

 1. תנאי שרותי האחזקה

"שרותי האחזקה"  כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן:

 • שרותי האחזקה שינתנו ע"י אלקטרוניקס במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן
 • האחריות היא לביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, והיא גם בעד כל חלקי חילוף, בכפוף לסעיף 5.9, שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
 • במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים , אלקטרוניקס תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.
 • הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע"פ בטלפון 5000000* או במשרדי אלקטרוניקס , או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודת האחזקה, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודת האחזקה.
 • במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לאלקטרוניקס את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
  • כל הוצאות אלקטרוניקס בגין תיקונים שביצעה במהלך תקופת האחזקה.
  • 10% מדמי השירות השנתיים , בעד כל חודש (או חלק ממנו) שבו הייתה התעודה בתוקף.

ב שירותי האחזקה אין השתתפות עצמית בגין ביקור טכנאי לתיקון תקלה במוצר. אלקטרוניקס רשאית לחייב עלות ביקור טכנאי במקרים של ביקור סרק או במקרה שיתגלה כי התקלה אינה במוצר.

 • אלקטרוניקס מתחייבת לתקן כל קלקול במוצר ולהחליף כל חלק הטעון החלפה, בכפוף לסעיף 5.9.
 • לתקן את המוצר בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של מחזיק התעודה.
 • האחזקה לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
  • יימצא כי הקלקול הוא שבר ו/או סדק
  • הקלקול נגרם על-ידי שימוש הנוגד את הוראת השימוש אשר נמסרו בכתב למחזיק המוצר או שנגרם על-ידי כח עליון.
  • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל. או אי תקינות השקע.
  • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על – ידי אדם שלא הוסמך לכך על- ידינו.
  • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר של המחזיק במוצר למקום אחר.
  • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי אלקטרוניקס זו ו/או שליחה.
  • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות. ו/או שהמוצר אינו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
  • שירותי האחזקה אינם חלים על אביזרים נלווים, מעטפת המוצר, חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע .
 1. כללי:
  • תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו samline.co.il
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. מובהר בזאת כי האמור בתקנון זה מחייב כל עוד לא שונה ו/או בוטל.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל לזכאות כהגדרתה על פי הסכם זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
   • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
נבחר 0 מוצר להשוואה
בחר עד 3 מוצרים להשוואה