תקנון רכישה למזגנים

כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה. למען הסר ספק הרכישה היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאים כמפורט להלן.

2. מהות התנאים

כל רוכש יהיה זכאי לשנתיים שירות נוספות – מוגבלות – מעבר לשנת האחריות הראשונה, ללא חיוב.

3. הגדרות

3.1 "החברה" – סמליין בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
3.2 "המוצר" – מזגן מהמותג " Samsung" מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.
3.3 "משתתף" ו/או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
3.4 "סוחר" ו/או "מפיץ מורשה" ו/או  "סוחר מורשה"  – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה.
3.5 "זכאות"  – הזכות לקבלת שנתיים שירות נוספות (מעבר לשנת האחריות הראשונה), כהגדרתן בסעיף 3.7 להלן,  ללא תשלום, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה, שתינתנה ע"י חברת השירות של החברה אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס").

3.6 הזכאות ניתנת למימוש באחת משתי דרכים:

3.6.1 לאחר רכישת המוצר הלקוח יתקשר לאלקטרוניקס, ישלח לאלקטרוניקס את מסמכי הרכישה, קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח. במקרה כאמור פרטי הלקוח ירשמו אצל אלקטרוניקס ותשלח לו תעודת אחזקה.
3.6.2 לקוח שיפנה לקבלת שירות, בתום שנת האחריות הראשונה, יידרש להציג מסמכי רכישה כמפורט בסעיף 3.6.1 כתנאי לקבלת הזכאות.

3.7 "שנתיים שירות נוספות "-

שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנתיים מתום שנת האחריות הראשונה, לרבות כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.

3.7.1 החברה, באמצעות אלקטרוניקס, מתחייבת:

א. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
ב. לתקן את המוצר תוך ארבעה ימים מיום שנדרשה לעשות זאת אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות.
ג. בכל מקרה אחר – תוך שבעה ימים. לעניין סעיפים ב-ג ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
ד. שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
ה. לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
ו. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

3.7.2 שירותי האחזקה לא יחולו במקרים הבאים:

א. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע, או שנגרם על ידי כוח עליון.
ב. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
ג. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
ד. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
ה. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
ו. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
ז. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.
ח. שירות האחזקה כולל חלקי חילוף אך לא כולל:

* חלקי פח, פלסטיק, חלקי גומי, חלקי זכוכית, מילוי גז, נורות תאורה ו/או כל חלק שאינו נוגע לפעילותו התקינה של המוצר.

* תקלות אינסטלציה.

3.8 מובהר בזאת כי אחריות החברה ו/או אלקטרוניקס מוגבלת כאמור להלן:

3.8.1 החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה להפסדים ו/או נזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המוצר או עקב הקלקול שנגרם בו.
3.8.2 החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה לנזקים אשר עלולים להיגרם בבית הלקוח, בעת הוצאת המוצר ממקומו לשם תיקונו, כגון אך לא רק: נזקים לקירות, חלונות, טיח, טפטים, צבע, זכוכית, גבס וכיו"ב.
3.8.3 שירותי האחזקה ייתנן אך ורק למוצר אשר הותקן במקום המאפשר גישה בטוחה. במידה ויקום צורך בציוד נוסף (כגון: מנוף, פיגומים, במת הרמה וכיו"ב), ביצוע השירות יותנה בביצוע התשלום הכרוך בהזמנת הציוד הנוסף והשימוש בו ע"י הלקוח.

4. פרשנות

4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5. תנאי המבצע
הזכאות מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

5.1 מובהר בזה כי הזכאות מותנית בהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
5.2 הזכאות הינה למי שאינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
5.3 הזכאות למי שרכש את המוצר מהדגמים המופיעים בסעיף 6 וממפיץ מורשה של החברה.  רשימת הסוחרים המורשים מצויה באתר האינטרנט של החברה.
5.4 משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי!
5.5 בעסקת מכר מרחוק רשאי המשתתף לבטל בכתב את העסקה – בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
5.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.5 לעיל, ניתן להחזיר מוצר שנרכש ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

5.6.1 המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
5.6.2 ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
6. רשימת הדגמים
להלן רשימת הדגמים:

דגם

WINDFREE 16

WINDFREE18

WINDFREE24

WINDFREE33

ECOGREEN14

ECOGREEN17

ECOGREEN22

ECOGREEN30

ECOGREEN36

SINVERTER14

SINVERTER17

SINVERTER22

SINVERTER30

SINVERTER36

ECOBLUE12

ECOBLUE15

ECOBLUE21

ECOBLUE28

ECOWAVE12

ECOWAVE15

ECOWAVE21

ECOWAVE28

7. שונות

7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את תנאי הזכאות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגינה !
7.2 החברה רשאית לשנות, להפסיק או לבטל את תנאי הרכישה בכל עת ואולם לא יפגעו זכויותיו של מי שרכש מוצר בטרם הביטול.
7.3 תנאי הרכישה יוצגו באתר האינטרנט של חברת סמליין בכתובת www.samiline.co.i

נבחר 0 מוצר להשוואה
בחר עד 3 מוצרים להשוואה