תקנון מבצע בלאק פריידי

קנה תנור וקבל כיריים אינדוקציה בתוספת תשלום של 990 ש"ח

 

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן.  כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 

 1. מהות המבצע
 • כל הרוכש בתוך תקופת המבצע תנור בנוי מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי לקבל כיריים אינדוקציה בכפוף לאמור בסעיף 5 להלן, בתוספת תשלום של 990₪.
 • כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 300 יחידות.

 

 1. הגדרות
 • "החברה" – סמליין בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – תנור בנוי מהמותג SAMSUNG”" מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 • "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 01.11.2021 ועד ליום 30.11.2021 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 • "משתתף" ו/או "לקוח " – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו/או "מפיץ מורשה "ו/או "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת samline.co.il.
 • "ההטבה " / "כיריים אינדוקציה" – הזכות לקבלת כיריים אינדוקציה מדגם NZ64M3NM1BB   תוצרת  SAMSUNGבתוספת תשלום של  990₪, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה.
 • הזכאות להטבה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.

 

 1. פרשנות
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 • בכל מקרה של אי הבנה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אולם מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בתשלום המחיר המחייב עבור רכישת המוצר כמוצג ע"ג המוצר .

 

 1. תנאי המבצע

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:

 • רכישת המוצר לא יאוחר מתום המבצע. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח ובכלל זה יזמין העוסק ממנו נרכש המוצר עבור הלקוח גם את הכיריים עפ"י ההטבה. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול העוסק ממנו רכש את המוצר.
 • המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 • המשתתף במבצע רכש את התנור שבמבצע מהדגמים שבמבצע ובחנות מורשת.
 • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.
 • אספקת המוצר וההטבה עד 45 יום מתום תקופת המבצע  – כאשר תאריך ההזמנה הוא בתוך תקופת המבצע.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.

 

 

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4 לעיל, ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  • החזרת הכיריים שהתקבלו במסגרת ההטבה בשלמותם ובלא שנעשה בהם כל שימוש. ככל ונעשה בסיר שימוש, המשתתף לא יוכל להשיב את הסיר ויחויב בתשלום עלות הכיריים כקבוע בתקנון זה להלן.
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  • מובהר בזאת כי החזרת המוצר וביטול רכישתו מחייבת ביטול במקביל של קבלת הכיריים בהתאם להטבה והחזרתם .
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. הדגמים שבמבצע

להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע , מובהר כי כל דגמי התנורים בנויים תוצרתSAMSUNG  משתתפים במבצע בהתאם להוראות התקנון:

 

הדגמים המשתתפים

NV70K1340BS
NV75K5541RB
NV75K5541RS
NV70N3375BS
NV75K5571RS
NV75N5671RS
NV75N7677RS

 

 

 1. שונות
 • לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה!
 • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
 • באחריות הלקוח המשתתף בלבד לוודא קבלת ההטבה ביחד עם המוצר  שנרכש על ידו וזאת מול העוסק ממנו רכש את המוצר בלבד. החברה לא תישא באחריות כל שהיא בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות במישרין ו/או בעקיפין בלקוח ו/או בעוסק ממנו נרכש המוצר .
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון. ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש תנור מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע .
 • אין כפל מבצעים והטבות.

 

 • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מהמבצע.

מחיר המחירון של הכיריים מדגם NZ64M3NM1BB    הינו ₪1690 ועשוי להימכר במחיר       שונה ע"י המשווקים.

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
 • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה בתקופת המבצע בכתובת samline.co.il.

 

חזור