תקנון שואבי אבק אלחוטיים JET

תקנון שואבים אלחוטיים סמסונג

לצפיה בתקנון שואבי אבק אלחוטיים JET>>

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק רכישת שירותי האחזקה היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן :

 1. מהות תנאי הרכישה
  • כל הרוכש שואב אבק אלחוטי סמסונג החל ממועד 01.06.2022 מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות בלבד יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות אחזקה לשנה עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע”מ ח.פ 514806363 מרחוב צלע ההר 2 מודיעין (להלן: “אלקטרוניקס”) ללא תוספת תשלום ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורטים בסעיף 4 להלן, אשר יחלו מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.

 

 1. הגדרות

 

 • “החברה” – סמליין בע”מ ח.פ. 512574062 רח’ גרניט 12 פתח תקווה.
 • “המוצר” – שואב אבק אלחוטי סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 • “לקוח” – כל אדם שירכוש את המוצר במועדים הקבועים בסעיף 3.3 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • “חנויות מורשות” – “סוחר” ו\או “מפיץ מורשה” ו\או “סוחר מורשה” – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת SAMLINE.co.il
 • “תנאי הרכישה” ו/או “רכישת האחזקה”- הזכות להתקשרות בחוזה שירות אחזקה לשנה עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה הניתנת כדין) (להלן: “תקופת האחזקה “), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה וקבלת תקופת האחזקה ניתנת למימוש בכפוף להוכחת רכישה החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה.
 • קבלת תקופת האחזקה תינתן על ידי חברת אלקטרוניקס.
 • הזכאות לרכישת האחזקה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב’.
 1. תנאי שרותי האחזקה:
  • “שרותי האחזקה” יהיו בהתאם לתנאי האחזקה מטעם חברת אלקטרוניקס ויהיו כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: “שירותי האחזקה“):
  • “שרותי האחזקה” יינתנו ע”י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.
  • שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:
   • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר , אשר פרטיו רשומים בתעודת האחזקה מטעם אלקטרוניקס הינם למשך התקופה הרשומה בתעודה, החל מתחילת תקופת האחזקה וכלה בתאריך הסיום. להלן:

תקופת האחזקה וכאמור בתקנון זה.

 • אחריותה של אלקטרוניקס היא לבצע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, והיא גם בעד כל חלקי חילוף, בכפוף לסעיף יא, שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
 • במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים , אלקטרוניקס תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.
 • הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע”פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה , או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה על גבי תעודת האחזקה, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה על גבי תעודת האחזקה.
 • במקרה של ביטול כאמור אלקטרוניקס תחזיר ללקוח את התמורה היחסית בגין תקופת השירות שנותרה והלקוח ישלם לאלקטרוניקס דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
 • מובהר כי בעסקת מכר מרחוק יהיו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  • אלקטרוניקס מתחייבת :
 • לתקן כל קלקול במוצר ולהחליף כל חלק הטעון החלפה, בכפוף לסעיף יא להלן.
 • לתקן את המוצר בתוך כארבעה עשר ימי עסקים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 • מוצר אשר נמסר לתיקון בנקודת מכירה של מיניליין (כאשר אין מרכז שירות במרחק של 15 ק”מ מנקודת המכירה) יתוקן תוך 14 יום מיום מסירתו בנקודת המכירה. העברת המוצר לנקודת המכירה וממנה באחריות הלקוח ועל חשבונו. לעניין סעיפים ב-ג ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 • שירותי האחריות המוגבלת יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
 • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 • האחזקה לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 • הקלקול נגרם על-ידי שימוש הנוגד את הוראת השימוש אשר נמסרו בכתב למחזיק המוצר או שנגרם על-ידי כח עליון.
 • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל. או אי תקינות השקע.
 • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על – ידי אדם שלא הוסמך לכך על- ידי אלקטרוניקס.
 • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של המחזיק במוצר למקום אחר.
 • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי נותן תעודה זו ו/או שליחו.
 • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות. ו/או שהמוצר אינו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
 • תקלות ו/או ליקויים ו/או פגמים באביזרים נלווים
 • חלודה במוצר
 • דהיית צבע ו/או שינוי ו/או אובדן גוון צבע במוצר
 • שבר ו/או קרע במוצר

יא. שימוש הנוגד את הוראות הייצרן

 

 • הודיע הלקוח לאלקטרוניקס על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש, אלקטרוניקס תודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים , על המשך מתן השירות או ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה ואין היא נותנת שירות באזור מגוריו החדש.
 • בכל מקרה של העברת הבעלות על המוצר, הלקוח יודיע לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות, לאדם אחר. אלקטרוניקס מתחייבת בהתאם לסעיף 7 להמשיך במתן אחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות אך שומרת את הזכות לדרוש מהבעלים החדש לבצע תיקון בתמורה של כל הנזקים הנגרמו למוצר עקב ההעברה.
 • אלקטרוניקס תודיע ללקוח חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחזקה על זכותו לחדש את שירותי האחזקה.

 

 • זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור תודיע אלקטרוניקס על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

 

 1. פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תנאי הרכישה ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 • תנאי הצטרפות לשירותי האחזקה
  הזכאות לקבלת שירותי האחזקה בהתאם לתקנון זה מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

  • רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל . באחריות הלקוח לוודא קבלת רכישת שירותי האחזקה מול שרות “אלקטרוניקס”.
  • קבלת שירותי האחזקה נעשית על ידי מי ש אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  • קבלת שירותי האחזקה נעשית על ידי מי שרכש את שואב האבק  מהדגמים המפורטים להלן ומחנות מורשה של החברה.
  • לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את שירותי האחזקה בהתאם לתנאי תקנון זה.

 

 1. הדגמים המשתתפים
הדגמים המשתתפים
VS15A6032R5
VS20T7536T5
VS20R9046T3

 

 1. שונות
  • לא ניתן להמיר או לשנות את רכישת שירותי האחזקה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין רכישת האחזקה.
  • הוראות תנאי הרכישה יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין “החברה” אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין “המוצר”.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הרכישה, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים, או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון בעל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.
  • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע”י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובת samline.co.il .

 

נבחר 0 מוצר להשוואה
בחר עד 3 מוצרים להשוואה