רשות להגנת הצרכן והסחרהמועצה הישראלית לצרכנותארגון אדם טבע ודיןמזכירת וועדת הכלכלהעו”ד דן כרמלי סמנכ”ל יחסי ממשל וחקיקה – איגוד לשכות המסחר מר יורם הורוביץ – סמנכ”ל בכיר במשרד להגנת הסביבה – המנהל על פי החוקתקשרות ועיתונות צרכנית – באמצעות יח”צ 

הנדון: מידע לציבור בנושא מסירה למשווק של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד האספקה או המכירה של  המוצר החדש 

1 .מצ”ב מסמך שעניינו “מידע לציבור בנושא מסירה למשווק של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד  האספקה או המכירה של המוצר החדש”. 

2 .מטרתו של מסמך ההנחיות היא ליידע את הציבור בדבר החובות המוטלות על משווקים באשר מתבצע  פינוי של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במעמד אספקת מוצר חדש.  

3 .מסמך ההנחיות מבוסס על החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע”ב-2012 , ועל מסמכי מדיניות רשמיים.  הדירקטיבה האירופאית בעניין טיפול בפסולת אלקטרונית 

4 .נבקשכם להפיץ לכל הנוגעים בדבר, לקוחותיכם, ספקיכם ולהקפיד על מילוי הוראות החוק וההנחיות  המצורפות.  

בכבוד רב, 

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע”מ 

  

מידע לציבור בנושא מסירה למשווק של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד האספקה או המכירה של  המוצר החדש 

רוכשים של ציוד חשמלי ואלקטרוני, או מי מטעמם, זכאים על פי חוק למסור ללא תשלום פסולת ציוד  חשמלי ואלקטרוני למשווק, במועד המכירה או האספקה של הציוד החשמלי והאלקטרוני הנרכש, וזאת  בלא תלות בשם היצרן או היבואן או בסימן המסחר המופיע עליו.  

מסירת פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני, הן במועד המכירה והן במועד האספקה, יתבצע על בסיס של  “אחד תמורת אחד” כאשר פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שתימסר תהיה דומה, מבחינת תפקודה,  למוצר הנמכר ותהא בכמות או במשקל דומים לו.  

1 .מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד האספקה 

הפינוי במועד האספקה יעשה במעמד מסירת הציוד החשמלי והאלקטרוני.  

המוביל לא יידרש להמתין לפינוי המוצר הישן יותר מעשר דקות ועל הלקוח להיות מוכן במועד שתואם  עמו להגעת המוביל כאשר המוצר הישן מוכן לפינוי מידי מהמקום בו נעשה בו שימוש בדרך כלל.  לדוגמא, מקרר יפונה מהמטבח או מכונת כביסה מחדר הכביסה.  

מ.א.י תישא בעלויות סבירות של פינוי מוצר חשמלי ואלקטרוני ישן בעת אספקת מוצר חדש באופן  הכולל, כאמור, פינוי המוצר הישן מהמקום בו נעשה בו שימוש בדרך כלל וכאשר המוצר יכול לעבור 

בבטחה ובחופשיות את מפתן הפתחים )הן של הדירה, המעברים או של הכניסה לבניין( ללא צורך בפירוק  נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלק מהמוצר הישן או תשתית המבנה.  

המוצר הישן חייב להיות מנותק מחשמל, גז או מים טרם פינויו. לא יבוצע ניתוק מהקיר או מתשתיות  אחרות במעמד הפינוי. 

פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי אשר מהווה סיכון בריאותי ובטיחותי לא תפונה. 

פסולת ציוד אלקטרוני מזוהמת לא תפונה.  

לא יפונו אביזרים או חלקים ניתקים מהמוצר שאינם נמצאים במוצר במועד הפינוי. 

המוצר הישן יפונה כשהוא ריק. לא תפונה פסולת שאינה מהווה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, לרבות  מים, קרח, כביסה או כל פריט אשר אינו חלק מהמוצר עצמו.  

מ.א.י לא תישא בתשלום בגין הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעה פינוי במסגרתו נדרש המוביל לביצוע  פעולות מיוחדות, כגון: פירוק המוצר או הוצאתו מדירת הלקוח בדרך שאינה קונבנציונלית )כגון דרך  מרפסת או חלון(. פרטי ההובלה החריגה, באם יבוצעו, יסוכמו בין הלקוח למוביל ללא כל מעורבות מצד  מ.א.י.  

מ.א.י אינה נושאת באחריות או בנזק בנוגע להובלה חריגה במעמד הפינוי וכל עלות של הובלה חריגה  תשולם במלואה על ידי הלקוח לכל ספק שירות עימו יבצע את פעילות הפינוי. 

2 .מסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני במועד המכירה 

אין להשליך פסולת מזיקה ו/או רפואית ו/או כל פסולת שאינה פסולת חשמלית ואלקטרונית למכלי  האצירה המוצבים בנקודות המכירה של המשווקים. 

יש לבצע הפרדה של סוללות ומקורות מתח מחלקו החשמלי של המוצר טרם השלכתו והעברת הסוללות  למיכל המתאים הנמצא במקום.

השלכת מנורות ונורות תעשה בהתאם להוראות היצרן וההנחיות הקבועות על גבי אריזת המוצר. 

3 .הסתמכות 

מסמך זה נכתב על סמך בדיקות מקיפות שבוצעו הן מול הדרקטיבה האירופאית עליה מתבסס החוק  הישראלי והן מול הפרקטיקה הקיימת במדינות באירופה. 

בברכה, 

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל – גוף יישום מוכר

חזור