תנאי רכישה מיקרוגלים סמסונג

תנאי רכישה למיקרוגלים תוצרת סמסונג.

הגדרות:

  1. “החברה” – “סמליין” בע”מ, ח.פ. 512574062 רח’ גרניט 12 פתח תקווה.
  2. “מוצר”/”מוצרים” – מיקרוגל סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 תקנון.
  3. “זכאות” – זכות להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה למשך שנתיים מוגבלות מעבר לשנת האחריות הראשונה  + 7 שנים על ציפוי האמייל הקרמי של תא הבישול ללא תשלום נוסף עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע”מ (להלן: “אלקטרוניקס”) ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורט בסעיף 5.

תנאי רכישה:

  1. כל לקוח הרוכש מוצר יהיה זכאי לקבל “זכאות” כמפורט בסעיף 2.3  ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  2. הזכאות תינתן, בהתאם לאמור לעיל לכל אדם שירכוש את המוצר, בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  3. כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע”י סמליין בע”מ. ניתן למצוא רשימת משווקים   באתר samline.co.il.
  4. הזכאות לא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב’.

תנאי קבלת הזכאות:

  1. לקוח הרוכש מוצר, בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3.3 לעיל יהיה זכאי  ל”זכאות”‘ כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
  2. מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה).
  3. תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס’  5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת https://www.electronics-pro.co.il. ההתקנה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
  4. החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
  5. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר מדגם כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  6. אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.

תנאי שרותי האחזקה:

“שרותי האחזקה”כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן:

“שרותי האחזקה” יינתנו ע”י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.

שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:

 1. שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנתיים מתום שנת האחריות הראשונה, למעט ציפוי תא הבישול (אמייל) אשר ביחס אליו ינתנו שרותי אחזקה למשך תשע שנים מתום שנת האחריות הראשונה ואולם שרותי האחזקה לציפוי יכללו ציפוי תא הבישול באמייל שידרשו כתוצאה משריטות בלבד ולא מקילופים.
 2.  שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
 3. אלקטרוניקס מתחייבת:
  1. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה. אלקטרוניקס רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון ו/או להחליף חלק או להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
 1. בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 2. שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 3. לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
 4. זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור נודיע על כך לצרכן ונתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
 5. הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
 6. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:

  1. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
  2. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  3. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  4. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  5. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות  אחריות מטעמה.
  6. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  7. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 5.6 להלן.
  8. ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
 1. הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע”פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לחברה את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
  1. התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
  2. 5% מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
 1. בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות.  אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.

כללי:

  1. תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו samline.co.il
  2. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  5. משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל זכאות, כהגדרתה על פי הסכם זה.
  6. ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   1. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   2. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
   3. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב”מכר מרחוק”.
  7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

רשימת הדגמים

דגם

MC28H5015AV

MC28H5125AK

MC28M6055CK

MC28M6055CW

MC32K7055CT

MC35J8055CK

MC35J8088LT

MC287TCTCSQ

ME87M

ME6124ST

ME9114GST

MG23F301TCS

MG23K3515AS

MG28J5215AS

MS23K3513AK

MS23K3513AW

MS23K3513AS

MS23K3555ES

MS23K3555EK

MS28J5215AW

חזור