תנאי רכישה והארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג

לצפייה בתקנון מכונות כביסה סמסונג>>

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק רכישת הארכת האחריות היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן :

 1. מהות תנאי הרכישה
  • כל הרוכש מכונת כביסה החל ממועד 01.10.23 מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לשנתיים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע”מ (להלן: “אלקטרוניקס“) במחיר של 199 ₪ בלבד. זאת החל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.

 

 1. הגדרות

 

 • “החברה” – סמליין בע”מ ח.פ. 512574062 רח’ גרניט 12 פתח תקווה.
 • “המוצר” – מכונת כביסה סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 • “לקוח” – כל אדם שירכוש את המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • “חנויות מורשות” – “סוחר” ו\או “מפיץ מורשה” ו\או “סוחר מורשה” – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת samline.co.il
 • “תנאי הרכישה” ו/או “רכישת האחריות” – הזכות להתקשרות בחוזה שירות לשנתיים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה הניתנת כדין) (להלן: “תקופת האחריות המוגבלת”), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה ורכישת האחריות ניתנת למימוש בכפוף להוכחת רכישה החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. “מימוש” – משמעו ביצוע התקנת המוצר ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 6.2 להלן.
 • רכישת האחריות תינתן על ידי חברת אלקטרוניקס.
 • הזכאות לרכישת האחריות תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב’.
 1. תנאי שרותי האחזקה:
  • “שרותי האחזקה” יהיו בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיו כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: “שירותי האחזקה“):
  • “שרותי האחזקה” יינתנו ע”י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.
  • שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:
   • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך ארבע שנים מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
   • שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחריות המוגבלת כהדרתה לעיל, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.
  • אלקטרוניקס מתחייבת:
   • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, שירותי האחזקה אינם כוללים החלפה שכזו, אך אלקטרוניקס רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון ו/או להחליף חלק או להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 • התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימי עסקים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
 • זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור תודיע אלקטרוניקס על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
 • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.

 

 • שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:
  • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה או שנגרם על ידי כוח עליון.
  • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
  • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  • תקלות אינסטלציה.
  • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 4.7 להלן.
  • ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, קילופי צבע, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
 • הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע”פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לאלקטרוניקס את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
  • התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
  • 5% מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
  • מובהר כי בעסקת מכר מרחוק יהיו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.”
 • בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות. אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.
 1. פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תנאי הרכישה ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • תנאי הארכת האחריות
  הזכאות לקבלת האחריות בהתאם לתקנון זה  מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

  • רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל. . באחריות הלקוח לוודא קבלת הרכישת האחריות מול שרות “אלקטרוניקס”.
  • מובהר בזה כי רכישת האחריות בהתאם לתקנון זה מותנית בהתקנת מכונת הכביסה בבית הלקוח על ידי שרות “אלקטרוניקס”  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל. מובהר בזאת כי רכישת האחריות בהתאם לתנאי תקנון זה הינה בכפוף לכך כי הלקוח התקשר עם אלקטרוניקס לרכישת האחריות עד 45 ימים מיום רכישת המוצר. מובהר בזאת כי בתום 45 ימים מיום רכישת המוצר המחיר לרכישת האחריות מאלקטרוניקס יהא בהתאם למחירון אלקטרוניקס ולא בהתאם למפורט בתקנון זה.
  • לתיאום התקנת מכונת הכביסה יש להתקשר לשירות “אלקטרוניקס” בטלפון 5000000* או 08-9567500 או באתר האינטרנט בכתובת: https://www.electronics-pro.co.il.
  • רכישת האחריות נעשית על ידי מי  שאינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  • רכישת האחריות נעשית על ידי מי שרכש את מכונת הכביסה מהדגמים המפורטים להלן ומחנות מורשה של החברה.
  • לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את רכישת האחריות בהתאם לתנאי תקנון זה.

 

 • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת תנאי הרכישה האמורים ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

 

 • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת מוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.
 • החזרת המוצר שנרכש במסגרת תקנון זה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
 • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
 • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב”מכר מרחוק”.

 

 1. הדגמים המשתתפים

 

הדגמים המשתתפים
WW9STA046AH
WW9STA040TE
WW9ST5543AT
WW9ST4543TW
WW9ST4542TE
WW8STA046AH
WW8STA040TE
WW8ST5543AT
WW8ST4543TW
WW8ST4542TE
WW8ST4043CE
WW8ST4020EE
WW7ST4543TW
WW7ST4542TE
WW7ST4043CE
WW7ST4020EE
WW11BB5044AW
WW10T6244TW
WW9ST9862SH
WW1ST6244TW
WW1ST6540LE
WW11BB9445GB
WW8ST6842LH
WW7ST4041CE
WW9ST5541AT
WW8ST5541AT
WW8ST3046AH
WW9ST4041CE
WW8ST4041CE
WW9ST3046AH
WW7ST4540TE
WW8ST4540TE
WW9ST4540TE
WW80M645OPM

 

 1. שונות
  • לא ניתן להמיר או לשנות את רכישת האחריות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין רכישת האחריות.
  • הוראות תנאי הרכישה יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין “החברה” אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין “המוצר”.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הרכישה, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים, או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון בכל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש את המוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.
  • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע”י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובת samline.co.il.

 

 

חזור