תנאי רכישה מקררי סמסונג
לצפיה בתקנון מקררי סמסונג>>

 1. כל הרוכש מקרר סמסונג החל ממועד 01.05.23 מהדגמים המפורטים להלן להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה לשנת אחריות + תשע שנות אחריות נוספות על המדחס עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע”מ (להלן: “אלקטרוניקס”) ובהתאם לתעודת האחריות המפורטת בסעיף 5.

 

 1. הגדרות:
  • “החברה” – “סמליין” בע”מ, ח.פ. 512574062 רח’ גרניט 12 פתח תקווה.
  • “מוצר”/”מוצרים” – מקרר סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון.
  • “זכאות” – זכות להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה לשנת אחריות + תשע שנות אחריות נוספות על המדחס עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע”מ (להלן: “אלקטרוניקס”) ובהתאם לתעודת האחריות המפורטת בסעיף 5.

 

 1. תנאי רכישה:
  • כל לקוח הרוכש מוצר יהיה זכאי לקבל “זכאות” כמפורט בסעיף 2.3 ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  • הזכאות תינתן, בהתאם לאמור לעיל לכל אדם שירכוש את המוצר, בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  • כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע”י סמליין בע”מ. ניתן למצוא רשימת משווקים באתר samline.co.il.
  • הזכאות לא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב’.
 2. תנאי קבלת הזכאות:
  • לקוח הרוכש מוצר, בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3.3 לעיל יהיה זכאי ל”זכאות”‘ כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
  • מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה).
  • תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס’ 5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת https://www.electronics-pro.co.il.
  • אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ”א 1981 ותקנותיו.
  • החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר מדגם כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.

 

 1. תנאי האחריות:
  • האחריות למדחס אינוורטר בלבד בתוקף ל-9 שנות אחריות נוספות מוגבלות, לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן בלבד, ורק אם המוצר נרכש ומופעל לשימוש ביתי בלבד. האחריות תנתן ע”י חברת אלקטרוניקס פרו או מי מטעמה.
  • האחריות למדחס On-Off בלבד בתוקף ל-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, לטובת צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן בלבד ורק אם המוצר נרכש ומופעל לשימוש ביתי בלבד. האחריות תנתן ע”י חברת אלקטרוניקס פרו או מי מטעמה.
  • האחריות תקפה רק לטובת צרכן אשר רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט המורשים על ידינו בלבד. על הצרכן המבקש לממש את האחריות, להציג תעודת אחריות (כולל נספח אחריות נוספת מוגבלת), חשבונית וטופס ההזמנה במסגרתה הזמין את המוצר (כל המסמכים הללו יחדיו), המראים כולם כי רכש את המוצר ישירות בחנות/אתר אינטרנט מורשה כאמור. לבירור רשימת המשווקים המורשים ניתן להכנס לאתר החברה. אין באמור כדי לפגוע בסעיף 18 (א’1)(2) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.
  • האחריות איננה חלה במקרים של כח עליון כלשהו, רשלנות, זדון, שימוש כלשהו במוצר בניגוד להוראות השימוש, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע וכדומה, שיבושים ברשת החשמל, האחריות איננה חלה על חלקי פח ופלסטיק, גומי וזכוכית ואיננה חלה על המעטה החיצוני של המוצר.
  • האחריות מתבטלת ואיננה חלה במקרה בו המוצר יותקן או יוכנסו בו שינויים ע”י אדם שלא הורשה לכך על ידינו.
  • בגין כל קריאת שירות לגביה יתברר שהאחריות איננה חלה, יחויב הצרכן בדמי שירות/ביקור טכנאי ובעלויות חלקי חילוף והובלה כמקובל. למען הסר ספק, האמור לעיל כולל גם מקרה של קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים.
  • אם התיקון יצריך החלפת חלקים, יכולים אלו להיות מתוצרת חליפית או מחודשים ובלבד שיהיו תקינים.
  • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש.
  • במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים, אנו נהיה רשאים לבחור לפי שיקול דעתנו להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.
  • תיקון המקרר יבוצע במעונו של הצרכן או במעבדת שירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו ללא תשלום).
  • התיקון יבוצע תוך 14 יום לערך (שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים) ממועד קריאת השירות.
  • במקרה בו תואם ביקור טכנאי במעונו של הצרכן, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, אם הטכנאי מאחר נודיע על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לנו על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול “חוק הטכנאים” (סעיף 18 א (ג) לחוק הגנת הצרכן).
  • האחריות מתבטלת במקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

 

 • כללי:
  • תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו samline.co.il
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. מובהר בזאת כי האמות בתקנון זה מחייב כל עוד לא שונה ו/או בוטל.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל זכאות, כהגדרתה על פי הסכם זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
   • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב”מכר מרחוק”.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

 • רשימת הדגמים

 

דגם
RB33T3104GR
RB52RS334SA
RF27T5001S9-SG
RF50K5920S8_B1
RF60J9001SL-SG
RF62N9141SR
RF68N9091SL
RF70T9113GR_WH
RF80K9070SR
RF85R9044SR
RF86R9261SR
RF90T9013GR_WH
RF230NCTASP_WW
RL4324RBASL-WW
RR39M71407F
RR39T7415GR
RT21M6211SR
RT28K5014WW
RT29K5452WW
RT31K5014WW_S9
RT37K5012S8
RT37K5012S8_WW
RT38K5454SL_WW
RT46K6000S8
RT46K6331SL_WW
RT50K6000S8
RT50K6331SL_WW
RT53K6000S8
RT53K6331SL_WW
RT58K7040SL-WW
RT62K7040SL_WW_BS
RZ24T5600GR
RZ32T7405GR

 

חזור