חזרה למבצעים
יום ראשון, 15 ליולי 2018
תקנון מבצע אחריות מקררים

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים ראש השנה 2018

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן:

 1. מהות המבצע

 

 1. כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מקרר מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 149 ₪ בלבד לכל התקופה. זאת בנוסף לשנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
 2. כמות מוצרים מינימלית שהוקצתה למבצע : 500 יחידות.

 

 1. הגדרות

 

 1. "החברה"- "סמליין" בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה
 2. "המוצר" – מקרר סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.
 3. "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 15.07.18 ועד ליום  15.09.18 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 4. "משתתף" ו/או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 5. "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"- כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה www.samline.co.il
 6. "ההטבה" ו/או "הטבת האחריות"-
  1. הטבת אחריות- הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר כמפורט בסעיף 5.3 להלן.
  2. הטבת האחריות תינתן על ידי חברת השירות של "החברה" – אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן אלקטרוניקס)
 7.  "אחריות נוספת מוגבלת" -         
  1. חוזה השירות יהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיה כפוף לתנאים כדלקמן.
  2. שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך 4 שנים מתום שנת האחריות הראשונה. האחריות היא לביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה..
  3. החברה מתחייבת:
 1. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
 2. להיענות לקריאת הלקוח במקרה של הפסקת פעולת הקירור או בכל מקרה שבו עקב קלקול עובר זרם חשמלי לגוף המקרר, או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל הנוגע בהם- תוך יום מיום שנדרש לעשות זאת.
 3. בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך שבעה ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 4. שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 5. לבדוק תקינות המוצר - לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
 6. הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
 7. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 1. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 1. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
 2. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
 3. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 4. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
 5. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות  אחריות מטעמה.
 6. בכל מקרה של פגיעה במעטפת המקרר, חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע, שבר ו/או שימוש הנוגד את הוראות היצרן.
 7. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 8. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.
 1. פרשנות

 

 1. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 2. בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. תנאי המבצע


הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

 1. רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע.
 2. באחריות הלקוח לוודא קבלת הטבת האחריות מול שרות "אלקטרוניקס"
 3.  מובהר בזה כי הזכאות לקבלת הטבת האחריות מותנית בהתקנת המקרר בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס"  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
 4. לתיאום התקנת המקרר יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון *5000000 או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת https://www.electronics-pro.co.il .
 5. האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב.
 6.  המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 7.  המשתתף במבצע רכש את המקרר שבמבצע מהדגמים שבמבצע ומחנות מורשה מטעם "החברה"
 8. משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבות !
 9. ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  1. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  2. החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
  3. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  4. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 

 1. הדגמים שבמבצע

סוג

דגם

TMF

RT29K5452WW

TMF

RT35FAJEDWW

TMF

RT38FAJEDSP

TMF

RT38FAJEDWW

TMF

RT38K5452SP

TMF

RT38K5452WW

TMF

RT46K6000S8

TMF

RT46K6330SP

TMF

RT46K6330WW

TMF

RT46H5300SP

TMF

RT46H5300WW

TMF

RT50K6330WW

TMF

RT50K6330SP

TMF

RT50K6000S8

TMF

RT50H6300SP

TMF

RT50H6300WW

TMF

RT53K6000S8

TMF

RT53K6330SP

TMF

RT53K6330WW

TMF

RT58K7040SL

TMF

RT58K7040WW

TMF

RT21M6211SR

TMF

RT62K7040BS

TMF

RT62K7040SL

TMF

RT62K7040WW

TMF

RT5562DTBSP

TMF

RT5962DTBSP

TMF

RT5962DTBWW

BMF

RL4323RBASP

BMF

RL4323RBAWW

SBS

RSG5PUSL

SBS

RSA1STSL

SBS

RH77H90507F

DOORS 3

RF70HEPN

DOORS 3

RF220NCTASP

DOORS 3

RF220NCTAWW

DOORS 3

RF230NCTASP

DOORS 3

RF230NCTAWW

DOORS 3

RF260BEAESP

DOORS 3

RF260BEAEWW

DOORS 3

RF264BEAESG

DOORS 3

RF264BEAESP

DOORS 3

RF23HCEDBSL

DOORS 3

RF29HFEDBSL

DOORS 4

RFG28MEPN

DOORS 4

RF30HMEDBSL

DOORS 4

RF30HSMRTSL

DOORS 4

RF50K5920FG

DOORS 4

RF50K5920S8

DOORS 4

RF60J9000SG

DOORS 4

RF60J9000SL

DOORS 4

RF60J9001SG

DOORS 4

RF60J9001SL

DOORS 4

RF80K9070SR

DOORS 4

RF858QALASL

DOORS 4

RF85K9002SR

מקפיא

RZ28H6150

מקפיא

RZ32M7120

 

 

 

 1. שונות
  1. לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
  2. אין במבצע זה בכדי לגרוע מהאחריות הניתנת למדחס Digital Inverter למשך 9 שנים.
  3. המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  4. חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
  5. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  6. אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  7. חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
  8. אין כפל מבצעים והטבות.
  9. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

תקנון מבצע מכונות כביסה שואבי אבק

קנה מכונת כביסה סמסונג הוסף 199 ש"ח וקבל שואב אבק ANTI TANGLE

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואבי אבק רובוטים

קונים שואב אבק רובוטי שבמבצע ומקבלים שואב אבק ANTI TANGLE במתנה!

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע אחריות מכונות כביסה

שנת אחריות מלאה + 4 שנות אחריות מוגבלת בתשלום של 149 ש"ח בלבד

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע WAM מתנה

קונים טלוויזיית SAMSUNG בגודל "75 ומעלה מהדגמים שבמבצע ומקבלים WAM מתנה!

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע התקנת מסכים

מבצע התקנת מסכים חינם בקניית מסך מדגם K ומעלה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מזגנים 3 שנות אחריות

ברכישת מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.