חזרה למבצעים
יום שני, 06 לאפריל 2020
תקנון מבצע אחריות מקררים

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2020

 

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן:

 1. מהות המבצע

 

 1. כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מקרר מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים נוספות עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחירים של 199 ₪ ו-299 ₪ בלבד (מותנה בדגם המקרר, ולפי הטבלה המופיעה בסעיף 5 להלן) לכל התקופה. זאת בנוסף לשנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
 2. כמות מוצרים מינימלית שהוקצתה למבצע : 500 יחידות.

 

 1. הגדרות

 

 1. "החברה"- סמליין בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה
 2. "המוצר" – מקרר סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 5 לתקנון.
 3. "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 1.03.20 ועד ליום  30.04.20 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 4. "משתתף" ו/או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 5. "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"- כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה www.samline.co.il
 6. "ההטבה" ו/או "הטבת האחריות"-
  1. הטבת אחריות- הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר כמפורט בסעיף 5.3 להלן.
  2. הטבת האחריות תינתן על ידי חברת השירות של "החברה" – אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן אלקטרוניקס)
 7.  "אחריות נוספת מוגבלת" -         
  1. חוזה השירות יהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיה כפוף לתנאים כדלקמן.
  2. שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך 4 שנים מתום שנת האחריות הראשונה. האחריות היא לביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
  3. החברה מתחייבת:
 1. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
 2. להיענות לקריאת הלקוח במקרה של הפסקת פעולת הקירור או בכל מקרה שבו עקב קלקול עובר זרם חשמלי לגוף המקרר, או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל הנוגע בהם- תוך יום מיום שנדרש לעשות זאת.
 3. בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך שבעה ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 4. שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 5. לבדוק תקינות המוצר - לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
 6. הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
 7. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 1. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 1. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
 2. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
 3. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 4. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
 5. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות  אחריות מטעמה.
 6. בכל מקרה של פגיעה במעטפת המקרר, חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע, שבר ו/או שימוש הנוגד את הוראות היצרן.
 7. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 8. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.
 9. ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, קילופי צבע, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
  1. הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע"פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לחברה את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
 1. התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
 2. מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
 3. מובהר כי בעסקת מכר מרחוק יהיו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם."

 

 1. בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות.  אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.
 1. פרשנות

 

 1. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 2. בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 

 1. תנאי המבצע


הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

 1.  רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע.
 2.  באחריות הלקוח לוודא קבלת הטבת האחריות מול שרות "אלקטרוניקס" .
 3.  מובהר בזה כי הזכאות לקבלת הטבת האחריות מותנית בהתקנת המקרר בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס"  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
 4.  לתיאום התקנת המקרר יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון *5000000 או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת www.electronics-pro.co.il
 5.  האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב.
 6.  המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 7.  המשתתף במבצע רכש את המקרר שבמבצע מהדגמים שבמבצע ומחנות מורשה מטעם "החברה"
 8.  משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבות !
 9.  ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  1. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.
  2. החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש.
  3. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
  4. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. הדגמים שבמבצע

 

קטגוריה

דגם

תוספת לאחריות 

 מקפיא עליון

RT29K5452WW

199

RT38K5452WW

199

RT38K5452SP

199

RT46K6000S8

199

RT46K6330WW

199

RT46K6330SP

199

RT50K6000S8

199

RT50K6330WW

199

RT50K6330SP

199

RT53K6000S8

199

RT53K6330WW

199

RT53K6330SP

199

RT58K7040WW

199

RT58K7040SL

199

RT21M6211SR

199

RT62K7040WW

199

RT62K7040SL

199

RT62K7040BS

199

4 דלתות

RF50K5920S8

299

RF60J9001SL

299

RF60J9001SG

299

RF62N9141SR

299

RF68N9091SL

299

RF80K9070SR

299

RF85K9002SR

299

RF86R9261SR

299

3 דלתות

RF230NCTASP

299

RF230NCTAWW

299

RF264BEAESP

299

RF264BEAESG

299

RF260BEAESP

299

RF260BEAEWW

299

SBS

RS54N3003S8

299

 מקפיא תחתון

RL4323RBASP

199

RL4323RBAWW

199

TWIN

RZ32M71207F

199

 

RR39M71407F

199

 

 

 

 

 1. שונות
  1. לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
  2. אין במבצע זה בכדי לגרוע מהאחריות הניתנת למדחס Digital Inverter למשך 9 שנים.
  3. המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
  5. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  6. אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
  8. אין כפל מבצעים והטבות.
  9. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

תקנון תנאי רכישה מזגנים

ברכישת מזגן מהדגמים המצויינים, קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון תנאי רכישה התקנת מסכים

תקנון תנאי רכישה התקנת מסך בבית לקוח ואחריות מורחבת

להמשך קריאת הכתבה

תקנון תנאי רכישה מכונות כביסה

זכות להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה לשנתיים  מעבר לשנת האחריות הראשונה עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") בתוספת של 199 ₪ ובהתאם להיקף שרותי האחזקה    

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה מייבשי כביסה סמסונג

תנאי רכישה למייבשי כביסה סמסונג

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה מיקרוגלים סמסונג

תנאי רכישה

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה מקררי סמסונג

תנאי רכישה למקררים תוצרת סמסונג.

להמשך קריאת הכתבה

תנאי רכישה שואבי אבק סמסונג

תנאי רכישה שואבי אבק סמסונג

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע אחריות מכונות כביסה סמסונג

5 שנות אחריות על מכונות הכביסה בתשלום של 199 ש"ח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון הובלה מהירה

כל הרוכש ממוצרי סמליין יהיה זכאי להטבת "הובלה מהירה"

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע NEXT TV

קונים טלוויזיית סמסונג שבמבצע ונהנים מ- NEXT TV חודש ראשון מתנה ומהחודש השני רק 69 ש"ח!

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.