חזרה למבצעים
יום חמישי, 02 לאוגוסט 2018
תקנון מבצע WAM מתנה

תקנון מבצע ראש השנה 2018
WAM בקניית טלוויזיה 75 " ומעלה
1 . כללי
תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע. למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
2 . מהות המבצע
2.1 כל הרוכש בתוך תקופת המבצע טלוויזיה מהדגמים המשתתפים במבצע בחנויות המורשות יהיה זכאי לקבל את ההטבה כהגדרתה להלן בכפוף לאמור
בסעיף 3.6 .
2.2 כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 150 יחידות.
3 . הגדרות
3.1 "החברה" - סמליין בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
3.2 "המוצר" – טלוויזיה 75 אינץ ומעלה מהמותג " SAMSUNG " מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון, המיובאים ע"י החברה.
3.3 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 15.07.18 ועד ליום 15.09.18 ו\או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
3.4 "משתתף" ו\או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע בחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
3.5 "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה- www.samline.co.il .
3.6 "ההטבה" - הזכות לקבלת WAM מהדגמים המשתתפים במבצע, בקניית טלוויזיה 75 אינץ ומעלה לפי פירוט הדגמים בסעיף 6 בתקנון.
4 . פרשנות
4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
5 . תנאי המבצע
הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:
5.1 רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע ובחנות מורשת. קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח ובכלל זה יזמין הסוחר ממנו נרכש המוצר עבור הלקוח גם את הרמקול האלחוטי (WAM) עפ"י ההטבה.
5.2 באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול הסוחר ממנו רכש את המוצר.
5..3 המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
5.4 משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !
5.5 האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב.
5.6 המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.
5.7 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4 לעיל, ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א 2010- ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :
5.7.1 המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו
שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.
5.7.2 ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
5.7.3 מובהר בזאת כי החזרת המוצר וביטול רכישתו מחייבת ביטול במקביל של קבלת ההטבה.
5.7.4 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
6. הדגמים שבמבצע
להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע :
דגם טלוויזיה שיינתן WAM דגם ללא תוספת תשלום
WAM750/751 -UE82NU8000
WAM550/551 -UE75NU8000
WAM750/751   75Q7FN
7. שונות
7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
7.2 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
7.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט ביחס להטבות שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
7.4 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
שישלח למשתתף. WAM 7.5 אין החברה אחראית על צבע ה
7.6 אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
7.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו\או לקצרו ו\או להאריכו ו/או להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר טרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
7.8 אין כפל מבצעים והטבות.
7.9 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
7.10 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה בתקופת המבצע בכתובתwww.samline.co.il 
 

תקנון מבצע אחריות מקררים

שנת אחריות מלאה + 4 שנות אחריות מוגבלת בתשלום של 149 ש"ח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מכונות כביסה שואבי אבק

קנה מכונת כביסה סמסונג הוסף 199 ש"ח וקבל שואב אבק ANTI TANGLE

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואבי אבק רובוטים

קונים שואב אבק רובוטי שבמבצע ומקבלים שואב אבק ANTI TANGLE במתנה!

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע אחריות מכונות כביסה

שנת אחריות מלאה + 4 שנות אחריות מוגבלת בתשלום של 149 ש"ח בלבד

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע התקנת מסכים

מבצע התקנת מסכים חינם בקניית מסך מדגם K ומעלה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מזגנים 3 שנות אחריות

ברכישת מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.